PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 1: Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra, Úc Châu (Thứ Sáu 27-12-2019)

28 Tháng Mười Hai 20195:11 SA(Xem: 6488)
Day 1: Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra, Úc Châu (Thứ Sáu 27-12-2019)

Chương trình Lễ Khai Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19
Từ 10am-11.30am ngày 27-12-2019

 

- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Chào Phật Giáo Kỳ
- Một phút nhập từ bi quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
(Xướng ngôn viên, TT Nguyên Tạng)
- Diễn Văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (HT Thích Quảng Ba)
- Ban Thư Ký báo cáo (TT Thích Viên Tịnh)
- Công bố Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 19 (HT Minh Hiếu)
- Công bố Lịch giảng dạy (TT Thích Tâm Minh)
- Công bố thời biểu và hiệu lệnh (TT Thích Thiện Hiền)
- Công bố Nội Quy Khóa Tu Học (TT Thích Giác Tín)
- Đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Lễ khai Kinh (Ban Nghi Lễ)
- Hồi hướng công đức hoàn mãn

lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-36lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-38lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-40lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-51lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-54lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-64lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-66lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-68lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-69lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-70lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-75lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-76lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-77lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-79lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-81lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-84lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-85lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-90lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-91lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-92lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-93lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-95lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-97lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-99lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-101lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-103lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-106lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-107lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-108lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-109lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-112lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-113lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-115lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-117lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-119lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-121lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-123lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-124lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-126lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-127lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-131lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-132lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-133lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-135lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-137lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-138lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-140lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-141lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-142lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-143lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-144lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-145lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-146lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-151lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-152lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-153lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-154lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-156lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-157lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-158lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-159lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-160lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-161lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-162lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-163lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-164lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-168lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-169lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-170lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-175lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-176lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-177lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-178lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-179lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-182lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-183lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-184lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-185lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-186lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-187lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-188lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-189lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-195lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-196lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-197lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-199lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-200lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-201lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-202lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-203lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-204lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-205lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-206lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-207lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-208lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-209lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-210lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-211lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-212lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-213lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-214lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-216lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-218lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-223lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-224lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-226lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-227lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-228lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-229lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-233lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-234lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-235lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-236lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-237lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-238lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-239lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-240lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-241lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-242lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-243lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-248lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-249lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-250lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-251lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-252lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-253lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-254lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-255lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-256lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-257lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-258lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-259lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-265lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-266lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-268lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-269lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-273lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-274lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-275lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-276lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-277lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-280lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-281lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-282lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-283lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-284lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-285lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-287lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-292lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-297lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-298lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-299lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-304lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-310lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-311lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-312lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-313lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-314lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-315lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-316lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-317lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-322lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-323lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-326lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-327lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-328lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-329lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-330lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-331lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-332lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-335lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-336lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-337lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-338lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-339lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-340lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-341lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-342lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-343lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-344lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-345lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-346lễ-khai-mạc-khoá-tu-kỳ 19-347

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC