PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2015-2019)


01. CHỨNG MINH
(Úc Đại Lợi)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Huyền Tôn
02. CHỨNG MINH
(Hoa Kỳ)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Thắng Hoan