PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn
(Nhiệm kỳ 2022-2026)

1.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
2.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
3.Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
4.Hòa Thượng Thích Trường Sanh
5.Hòa Thượng Thích Bổn Điền (Chánh Thư Ký)
6.Hòa Thượng Thích Nhật Tân
7.Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
KẾT NỐI CÙNG PGUC