PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

 Danh sách 42 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI

và Giáo phẩm + Chức vụ trong HĐĐH Nhiệm kỳ 7 (2022-2026)

(Ghi chú: VPTK lập danh sách theo từng Tiểu bang. Cập nhật sau Đại Hội Kỳ 7)

***


TIỂU BANG VICTORIA (Tp Melbourne)

 

01. Chùa Bảo Vương

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Phương Trượng

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vân

2A Mc Laughlin St  

ARDEER, VIC 3032

Tel 03.9266 1282 ; Mobile 0435.242775

Email: hthuyenton@gmail.com

 

01. Chùa Bảo Vương

Ni Sư Thích Nữ Thể Viên, Trụ Trì

Chùa Bảo Vương

 2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032

Email: tnvienthe@gmail.com

 

02. Chùa Thiên Đức

Hòa Thượng Thích Tịnh Minh

23 Craiegeilea Ave

ST ALBANS, VIC 3021

Tel 03.93640539 ; Mobile 0405.114004

 

03. Tu Viện Quảng Đức, Viện chủ

Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Phó Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060

Tel 03.9357 3544 ; Mobile 0450.378867

Website: www.quangduc.com

Email: vienchutvquangduc@gmail.com

 

03. Tu Viện Quảng Đức, Trụ Trì

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành

105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060

Mobile 0481.169 631

Website: www.quangduc.com

Email: quangduc@quangduc.com

 

04. Chùa Giác Hoàng

Thượng Tọa Thích Giác Tín
Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự

124 Light Wood Rd

NOBLE PARK,VIC 3174

Mobile 0432.655852

Email: thichgiactin@gmail.com
Website: www.chuagiachoang.org

 

05. Chùa Kim Cang

Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa

100A Heatherton Rd

Narre Warren North, VIC 3804

Mobile 0423.555558

Email: thichnhuanchon@gmail.com

 

06. Chùa Bảo Minh

Thượng Tọa Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa
321-323 Kingston Rd

CLARINDA, VIC 3169

Tel 03.85550604

Email: chuabaominhvic@gmail.com

 

07. Tu Viện Từ Ân

Đại Đức Hạnh Phẩm
26 Jacques Rd

NARRE WARREN NORTH, VIC 3804

Mobile 0606.608886

Website: www.tuvientuan.com

Email: hanhphamthich@gmail.com

 

08. Chùa Huệ Quang

Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

10 Service St

SUNSHINE, VIC 3020

Mobile 0421.448708

Email: huequangaustralia@yahoo.com.au

 

09. Chùa Diệu Âm

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

Vụ Phó Vụ Ni Bộ

30 Willis St

ST ALBANS, VIC 3021

Tel 03.93829977

Email: thichnu_nhutuyet@yahoo.com

 

10. Chùa Phật Quang

Ni Sư Thích Nữ Chân Kim, Trụ Trì
Thư Ký Vụ Ni Bộ

176 Rupert St

West FOOTSCRAY, VIC 3011

Tel 03.96874920 ; Mobile 0413.941696

Email: phat.quang.temple@gmail.com

 

11. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai, Trụ Trì

Tổng Vụ Phó & Thủ Quỹ
Tổng Vụ Hoằng Pháp & Giáo Dục

80 Cyprus St

LALOR, VIC 3075

Tel 03.94026274 ; Mobile 0422.610554

Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com

 

12. Chùa Bồ Đề

Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Chánh Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ

30 Charles St

ST ALBANS, VIC 3021

Mobile 0422.313922

Email: ngoclien1205@yahoo.com

 

13. Chùa Pháp Vân

Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ
TV Phó TV Cư Sĩ-Thanh Niên
Thư Ký TV Hoằng Pháp-Giáo Dục

192 Sunshine Ave

KEALBA, VIC 3021

Mobile 0432.456977

Email: phohuetn@gmail.com

 

TIỂU BANG NAM ÚC (Tp Adelaide)

 

14. Chùa Pháp Hoa, Trụ Trì

Thượng Tọa Thích Viên Trí
Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Trưởng TV Cư Sĩ-Thanh Niên
20 Butler Ave, PENNINGTON, SA 5013

Tel 08.84478477 ; Mobile 0435.373800

Email: vientri15@yahoo.com.au

 

15. Chùa Bắc Linh,

Thượng Tọa Thích Viên Trí
Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Trưởng TV Cư Sĩ-Thanh Niên
99 Reedy Road, BUCKLAND PARK, SA 5120

Mobile 0435.373800

 

16. Chùa Quan Âm

Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 

Phó Thủ Quỹ Hội Đồng Điều Hành

21 Hanson Road

WOODVILLE NORTH, SA 5012

Tel 08.83472519 ; Mobile 0405.692 991

Email: vienthong666@yahoo.com.au

 

17. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc

Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
SC Thích Nữ Như Liên, Trụ Trì

50 David Terrace

KILKENNY, SA 5009

Tel 08.71202670

 

TIỂU BANG NSW (Tp Sydney)

 

18. Chùa Pháp Bảo

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc,
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

Mobile 0410.990434

Sư Cô Thích Nữ Giác Anh, Quyền Trụ Trì
Phó Thư Ký Vụ Ni Bộ

148-154 Edensor Rd

ST JOHNS PARK, NSW 2176

Tel 02-96105452 ;
Email: phapbao@bigpond.net.au

www.phatgiaoucchau.com

 

19. Thiền Lâm Pháp Bảo

Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì

590 Bent Bassin Rd

WALLACIA, NSW 2745

Tel 02.63662687

 

20. Tổ Đình Minh Quang

Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
Thượng Tọa Thích Minh Hội, Trụ Trì
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện-Tài Chánh

28-32 Chadderton St

CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02.97238700

Email: tminhhieu@yahoo.com

Email: thichminhhoi68@gmail.com

Website: thienvienminhquang.com

 

21. Chùa Huyền Quang

Hòa Thượng Thích Bổn Điền,Trụ Trì
Chánh Thư Ký Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

188 Chapel Rd South

BANKSTOWN, NSW 2200

Tel 02.97073347

Email: thichbondien@gmail.com

 

21. Chùa Huyền Quang

Thượng Tọa Thích Thiện Hiền

Phó Trụ trì Chùa Huyền Quang

188 Chapel Rd South

BANKSTOWN, NSW 2200

Mobile 0412.457443

Email: thichthienhien@gmail.com

 

22. Chùa A Di Đà

Hòa Thượng Thích Nguyên Trực

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn
52 Bareena St

CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02.87046317 ; Mobile 0412.637962

Email: nguyentructhich@gmail.com

www.chuaadida.com

 

23. Chùa Thiên Ấn

Thượng Tọa Thích Như Định

Phó Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

71 Delamere St

CANLEY VALE, NSW 2166

Tel 02.87043362 ; Mobile 0431.313247

 

24. Chùa Trúc Lâm

Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

13 Winspear Ave

BANKSTOWN, NSW 2200

Tel 02.97086339 

 

25. Chùa Long Quang

Thượng Tọa Thích Phổ Hương

88 ST Johns Road

CABRAMATTA, NSW 2166

Mob 0432.126234

Email: nguyenthich@gmail.com

 

26. Chùa Hưng Long

Thượng Tọa Thích Đạo Thông

179 Gladstone St

CABRAMATTA, NSW 2166

Tel 02.97260394 ; Mobile 0422.432494

Email: thichnhuankim@yahoo.com.au

 

27. Tu Viện Minh Giác

Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu

42 St Johns St

CABRAMATTA, NSW 2166

Tel 02.97243480

Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

 

28. Thiền Viện Vĩnh Đức

Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu

34 Allenby Rd

ROSEMORE, NSW 2557

Tel 02.96067167

 

29. Tu Viện Nguyên Thiều

Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

155 The Boulevarde

FAIRFIELD HEIGHTS, NSW 2165

Tel 02.97262661

Email: thichdaohien@gmail.com

 

30. Chùa Minh Giác

Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội

564 The Horsley Dr.

SMITHFIELD, NSW 2164

Tel 02.97261030

Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

 

31. Chùa Liên Hoa

Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Phó Thủ Quỹ Hội Đồng Điều Hành
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội-Tài Chánh

595 Canterbury Rd

BELMORE, NSW 2192

Tel 02.98794378

Email: lienhoa_australia@yahoo.com.au

 

32. Chùa Báo Ân 

Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết

12 Church St

CABRAMATTA, NSW 2166

Mobile 0466.554929

Email: baoantemple@gmail.com

 

33. Tịnh xá Minh Đăng Quang

Sư Cô Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội-Tài Chánh

5 Coventry Rd

CABRAMATTA, NSW 2166

Tel 02.97886847

 

34. Tịnh Xá Thanh Lương

Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên
Ủy Viên Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

37 Canberra St

ST JOHNS PARK, NSW 2176

Tel 02.87121730 ; Mob 0470.340711

 Email: tinhxathanhluong@gmail.com

 

LÃNH THỔ ACT (Thủ đô Caberra)

 

35. Tu Viện Vạn Hạnh

Hòa Thượng Thích Quảng Ba

32 Archibald St

LYNEHAM, ACT 2602

Tel 02.62575517 ; Mobile 0412.224553

Email: thichquangba@gmail.com

 

TIỂU BANG TÂY ÚC (Tp Perth)

 

36. Quán Thế Âm Ni Tự

Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí

Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ

128 Nollamarra Ave

NOLLAMARRA, WA 6062.

Tel 08.93498887
Email: quantheamnitu.au@gmail.com

 

36. Quán Thế Âm Ni Tự

Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo

Vụ Phó Vụ Ni Bộ

128 Nollamarra Ave

NOLLAMARRA, WA 6062

Tel 08.93498887

Email: quantheamnitu.au@gmail.com

 

37. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc

Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
TT Thích Minh Thường, Trụ Trì

5 Hyem  Road, Herne Hill, WA 6056

Tel 08.92964259

 

Thành phố Auckland, TÂN TÂY LAN

 

38. Chùa Giác Nhiên

Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn
70A Avenue Rd, Otahuhu

AUCKLAND, NEW ZEALAND

Tel 64.9.2761747 ; 64.9.2761745

Email: thichtruongsanh@yahoo.com

 

39. Chùa Trí Đức

Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

321 Massey Rd, Mangere East, Auckland

Tel 64.9.2762211

Email: chuatriduc@yahoo.co.nz

 

TIỂU BANG QUEENSLAND (Tp Brisbane)

 

40. Chùa Linh Sơn

Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
Phó Thủ Quỹ Vụ Ni Bộ

89 Rowe Tce

DARRA, QLD 4076

Tel 07.33754268

 

41. Chùa Pháp Quang

Hòa Thượng Thích Nhật Tân
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn

12 Freeman Rd

DURACK, QLD 4077

Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442431

Email: thnhattan@yahoo.com.au

 

 

LÃNH THỔ NORTHERN TERRITORY (Tp Darwin)

 

43. Hội Phật Tử Việt Nam Bắc Úc

Vietnamese Buddhist Society of the Northern Territory In  Australia

Đạo Hữu Quảng Ngạn Phạm Văn Quang (Hội Trưởng)

37 Parkside Crescent,
 Leanyer, NT 0812
Tel : 0429 804 333
Email : quangvp72@gmail.com43/ Hương Vân Lan Nhã

Sư Cô Thích Nữ Huệ Minh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ-Thanh Niên
Thư Ký & Thủ Quỹ Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa

45 Harrington Street

Cabramatta West, NSW 2166

Tel: 0451 181 323

 

 

 

Thành viên Tăng Ni Giáo Hội:

1/ Đại Đức Thích Hạnh Phát

Ủy Viên Tổng Vụ Nghi Lễ-Văn Hóa

Tịnh Thất An Đức

7 Mahogany St, Prestons, NSW 2170

Tel: 0420 637 899

 

2/Đại Đức Thích Nghiêm Tịnh

Ủy Viên Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

Tịnh Thất Lăng Già

25 Woodbine St, Yahoona, NSW 2199

Tel: 0401 776 083

 

3/Ni Sư Thích Nữ Như Như

Tịnh Thất Diệu Hỷ

662 Smithfield Rd, Edensor Park, NSW 2176.

Tel: 0481 323 499

 

4/ NS Thích Nữ Hạnh Từ

Tịnh Thất Huê Lâm

119 Torrens Street

Canley Heights, NSW 2166

Tel: 0401 977 817

5/ NS Thích Nữ An Hiếu

Tịnh Thất Pháp Quang

112 Canley Vale Road

Canley Vale, NSW 2166

Tel: 0475 209 143