PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
 
Hội Đồng Điều Hành 
(Nhiệm kỳ 2022-2026)
***

Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Tâm Minh
Phó Hội Chủ 1: Hòa Thượng Thích Tâm Phương
Phó Hội Chủ 2: Hòa Thượng Thích Như Định

Tổng Thư Ký:  Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký 1: Thượng Tọa Thích Giác Tín
Phó Tổng Thư Ký 2: Thượng Tọa Thích Viên Trí

Chánh Thủ Quỹ: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Phó Thủ Quỹ 1: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ 2: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó:  TT Thích Giác Tín
*Vụ Ni Bộ (Trực Thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp & Giáo Dục: TT Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó & Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Nguyên Khai


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ & Thanh Niên: TT Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó 1:  ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó 2:  SC TN Huệ Nhẫn

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội & Tài chánh: NS TN Tâm Lạc
Tổng Vụ Phó 1: TT Thích Minh Hội
Tổng Vụ Phó 2:  SC TN Thành Liên


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ & Văn Hóa: TT Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Phó:  TT. Thích Viên Tịnh

***

*Ban Thường Trực Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Tâm Minh
Phó Hội Chủ 1: Hòa Thượng Thích Tâm Phương
Phó Hội Chủ 2: Hòa Thượng Thích Như Định
Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chánh Thủ Quỹ: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa Thượng Thích Tâm Phương


 
KẾT NỐI CÙNG PGUC