PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
phatgiaoucchau-logo-dai-hoi-khoang-dai-ky-6-2019-1000
letter head_Hoi Dong Giao Pham-2019-2023


HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2019-2023)


  1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
  2. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
  3. Hòa Thượng Thích Trường Sanh
  4. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
  5. Hòa Thượng Thích Bổn Điền
  6. Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
  7. Thượng Tọa Thích Tâm Minh
  8. Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Chánh Thư Ký)
KẾT NỐI CÙNG PGUC