PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

04 Tháng Sáu 20228:04 SA(Xem: 4811)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

 duc the ton

letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

 

 

Số 32-6/HĐĐH/HC/TT                                                  Phật lịch: 2566

 

 

THÔNG TƯ

Về việc tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII

 

 

Kính gởi: Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni, và quý Đạo hữu, lãnh đạo các cấp Giáo hội.

 

Chiếu Hiến chương Giáo hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6, ban hành ngày 22/09/2019. Chiếu thư đồng thuận tổ chức Đại hội Khoáng đại của 8 thành viên Hội đồng Giáo phẩm.  Chiếu biên bản phiên họp của Văn phòng Thường Trực qua Zoom online (Meeting ID: 385 464 3890) ngày 20/12/2021, qui định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ VII

 

Để Đại hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quý Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:

 

1/Viết Báo Cáo sinh hoạt Phật sự đầy đủ 4 năm qua (2019-2022) trong phạm vi trách nhiệm của Văn phòng Hội đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Tự Viện thành viên, gởi về Ban Tổ chức Đại hội, trước ngày 20/04/2022, Ban Tổ chức sẽ in ra kẹp trong hồ sơ Đại hội phát cho mỗi Đại biểu tham dự, để giảm thiểu thời gian báo cáo hay tường trình.

 

2/Thành phần tham dự Đại Hội:

 

a) Chư Tôn Đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Hội đồng Điều hành, kính cung thỉnh quang lâm tham dự Đại hội

 

b) Thành viên Tăng, Ni trong Giáo hội (có đóng niên liễm), được quyền thân lâm phó hội.

 

c) Mỗi Tổng Vụ, Ni Bộ, cử một Phái đoàn gồm có 2 Đại biểu chính thức, 2 Đại biểu dự thính.

 

d) Mỗi đơn vị Tự Viện cử một Phái đoàn gồm có 3 Đại biểu chính thức, 2 Đại biểu dự thính.

 

e) Đại biểu chính thức được quyền phát biểu, biểu quyết. Đại biểu dự thính, được quyền phát biểu nhưng không được biểu quyết. Đại biểu dự khuyết rất hoan nghinh, không giới hạn số lượng, có thể phát biểu nhưng không được biểu quyết.

 

3 - Lập danh sách và  Phiếu hồi báo Tham Dự Đại Hội kỳ 7 (do Ban Tổ chức gởi), gởi về cho Ban Tổ chức trễ nhất là ngày 20/04/2022  để tiện việc đưa đón, sắp xếp.

 

4 - Mỗi Tự viện thành viên viết một bài ngắn gọn về sinh hoạt Phật sự và lựa chọn 10 hình ảnh tiêu biểu thuộc tự viện của mình trong bốn năm qua, gởi về cho Ban Thực hiện Kỷ Yếu (Email: quangduc@quangduc.com) trước ngày 20/04/2022, thực hiện Kỷ Yếu ngay sau Đại Hội. 

 

Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và quý Đạo hữu hoan hỷ quang lâm phó hội.

 

Nhất tâm cầu nguyện Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7 được thập phần viên mãn.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

       Làm tại Sydney, ngày 08 tháng 02 năm 2022
Hội Chủ,
Hội Đồng Điều Hành

  (Xem bản pdf có ấn ký)

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC

 

 Ghi chú: Quý vị Tổng Vụ Trưởng hoan hỷ đem theo con dấu của Tổng Vụ và hoàn lại trong lễ Mãn Nhiệm Kỳ tại Đại Hội Khoáng Đại kỳ VII.

 


chua thien an
 

CHƯƠNG TRÌNH

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII  
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN

tại Chùa Thiên Ấn, NSW, Australia


 

 

Thứ Bảy, ngày 04/06/2022

 

07.00am-08.00am : Các Phái đoàn, các Đại biểu ghi danh Đại Hội
08.00am-09.45am : Khoáng đại 1: Họp Tiền Hội Nghị

10.00am-11.30am : Khoáng đại 2: Lễ Khai Mạc Đại Hội Kỳ VII (có chương trình riêng)

11.45am-12:30pm: Khoáng đại 3: Báo cáo Phật sự  nhiệm kỳ VI

12:30pm-13pm: Thọ trai

13:30pm-15:30pm:  Khoáng đại 4: Tu chính Hiến chương Giáo Hội

16:00pm-17:30pm:  Khoáng đại 5: Tu chính Nội quy Giáo Hội

17:45pm-18:15pm:  Dược thực 

19.00pm-21.00pm: Khoáng Đại 6: Họp Hội Đồng Tăng Ni


  

Chủ Nhật, ngày 05/06/2022:

07.00am : Điểm tâm

08.00am-11:30am : Khoáng đại 7 & Khoáng đại 8:

 - Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm Kỳ VI (2019-2022)

 - Công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VII (2022-2026)

 - Bàn thảo Chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ VII (2022-2026)

12.00pm-13.00pm: Thọ trai

14:00pm-15:30pm : Khoáng Đại 9 :

          Lễ Bế Mạc Đại Hội kỳ VII (có chương trình riêng)

16:00pm: Dược thực và hoàn mãn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC