PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

CHÙA TRÚC LÂM

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
13 Winspear Ave, BANKSTOWN, NSW 2200
Tel: 02.97086339. Mob: 0422.310225
Email: tongvuhoangphap2023@gmail.com
le-khanh-thanh-chua-truc-lam-9

Xây Chùa Nơi Đất Khách

Kính tặng Thượng Toạ Thích Tâm Minh
nhân Lễ Lạc Thành chùa Trúc Lâm, Sydney, Úc Châu

Quê người đất khách dựng chùa chiền,
Ứng hoá tuỳ cơ độ hữu duyên.
Chẳng ngại bì lao xây đạo nghiệp,
Không màng khó nhọc mở nguồn thiền.
Mây từ rạng chiếu ngời ba cõi,
Đuốc tuệ sáng soi nở vạn liên.
Đất khách quê người ngời ánh đạo,
Sử vàng ghi dấu mãn tâm nguyền...!

Honolulu, Hawaii, Mạnh Thu-2018
Thích Chúc Hiền ( Cảm đề )


le-khanh-thanh-chua-truc-lam-13le-khanh-thanh-chua-truc-lam-14le-khanh-thanh-chua-truc-lam-15le-khanh-thanh-chua-truc-lam-19le-khanh-thanh-chua-truc-lam-36le-khanh-thanh-chua-truc-lam-37le-khanh-thanh-chua-truc-lam-41le-khanh-thanh-chua-truc-lam-42le-khanh-thanh-chua-truc-lam-45le-khanh-thanh-chua-truc-lam-54le-khanh-thanh-chua-truc-lam-55le-khanh-thanh-chua-truc-lam-56le-khanh-thanh-chua-truc-lam-58le-khanh-thanh-chua-truc-lam-62le-khanh-thanh-chua-truc-lam-66le-khanh-thanh-chua-truc-lam-67le-khanh-thanh-chua-truc-lam-70le-khanh-thanh-chua-truc-lam-73le-khanh-thanh-chua-truc-lam-81le-khanh-thanh-chua-truc-lam-87le-khanh-thanh-chua-truc-lam-89le-khanh-thanh-chua-truc-lam-96le-khanh-thanh-chua-truc-lam-99le-khanh-thanh-chua-truc-lam-104le-khanh-thanh-chua-truc-lam-106le-khanh-thanh-chua-truc-lam-107le-khanh-thanh-chua-truc-lam-109le-khanh-thanh-chua-truc-lam-118le-khanh-thanh-chua-truc-lam-120le-khanh-thanh-chua-truc-lam-124le-khanh-thanh-chua-truc-lam-126le-khanh-thanh-chua-truc-lam-130le-khanh-thanh-chua-truc-lam-132le-khanh-thanh-chua-truc-lam-133le-khanh-thanh-chua-truc-lam-134le-khanh-thanh-chua-truc-lam-135le-khanh-thanh-chua-truc-lam-136le-khanh-thanh-chua-truc-lam-137le-khanh-thanh-chua-truc-lam-143le-khanh-thanh-chua-truc-lam-144le-khanh-thanh-chua-truc-lam-150le-khanh-thanh-chua-truc-lam-151le-khanh-thanh-chua-truc-lam-152le-khanh-thanh-chua-truc-lam-153le-khanh-thanh-chua-truc-lam-154le-khanh-thanh-chua-truc-lam-155le-khanh-thanh-chua-truc-lam-158le-khanh-thanh-chua-truc-lam-159le-khanh-thanh-chua-truc-lam-160le-khanh-thanh-chua-truc-lam-161le-khanh-thanh-chua-truc-lam-162le-khanh-thanh-chua-truc-lam-166le-khanh-thanh-chua-truc-lam-167le-khanh-thanh-chua-truc-lam-168le-khanh-thanh-chua-truc-lam-169le-khanh-thanh-chua-truc-lam-170le-khanh-thanh-chua-truc-lam-171le-khanh-thanh-chua-truc-lam-172le-khanh-thanh-chua-truc-lam-173le-khanh-thanh-chua-truc-lam-174le-khanh-thanh-chua-truc-lam-175le-khanh-thanh-chua-truc-lam-176le-khanh-thanh-chua-truc-lam-177le-khanh-thanh-chua-truc-lam-178le-khanh-thanh-chua-truc-lam-179le-khanh-thanh-chua-truc-lam-182le-khanh-thanh-chua-truc-lam-183le-khanh-thanh-chua-truc-lam-185le-khanh-thanh-chua-truc-lam-186le-khanh-thanh-chua-truc-lam-187le-khanh-thanh-chua-truc-lam-192le-khanh-thanh-chua-truc-lam-193le-khanh-thanh-chua-truc-lam-195le-khanh-thanh-chua-truc-lam-198le-khanh-thanh-chua-truc-lam-199le-khanh-thanh-chua-truc-lam-201le-khanh-thanh-chua-truc-lam-202le-khanh-thanh-chua-truc-lam-203le-khanh-thanh-chua-truc-lam-204le-khanh-thanh-chua-truc-lam-205le-khanh-thanh-chua-truc-lam-206le-khanh-thanh-chua-truc-lam-208le-khanh-thanh-chua-truc-lam-209le-khanh-thanh-chua-truc-lam-210le-khanh-thanh-chua-truc-lam-212le-khanh-thanh-chua-truc-lam-213le-khanh-thanh-chua-truc-lam-216le-khanh-thanh-chua-truc-lam-217le-khanh-thanh-chua-truc-lam-218le-khanh-thanh-chua-truc-lam-220le-khanh-thanh-chua-truc-lam-221le-khanh-thanh-chua-truc-lam-223le-khanh-thanh-chua-truc-lam-224le-khanh-thanh-chua-truc-lam-225le-khanh-thanh-chua-truc-lam-227le-khanh-thanh-chua-truc-lam-229le-khanh-thanh-chua-truc-lam-234le-khanh-thanh-chua-truc-lam-235le-khanh-thanh-chua-truc-lam-236le-khanh-thanh-chua-truc-lam-237le-khanh-thanh-chua-truc-lam-249le-khanh-thanh-chua-truc-lam-251le-khanh-thanh-chua-truc-lam-252le-khanh-thanh-chua-truc-lam-253le-khanh-thanh-chua-truc-lam-254le-khanh-thanh-chua-truc-lam-255le-khanh-thanh-chua-truc-lam-256le-khanh-thanh-chua-truc-lam-257le-khanh-thanh-chua-truc-lam-258le-khanh-thanh-chua-truc-lam-259le-khanh-thanh-chua-truc-lam-260le-khanh-thanh-chua-truc-lam-262le-khanh-thanh-chua-truc-lam-263le-khanh-thanh-chua-truc-lam-264le-khanh-thanh-chua-truc-lam-265le-khanh-thanh-chua-truc-lam-266le-khanh-thanh-chua-truc-lam-268le-khanh-thanh-chua-truc-lam-270le-khanh-thanh-chua-truc-lam-271le-khanh-thanh-chua-truc-lam-272le-khanh-thanh-chua-truc-lam-274le-khanh-thanh-chua-truc-lam-276le-khanh-thanh-chua-truc-lam-277le-khanh-thanh-chua-truc-lam-278le-khanh-thanh-chua-truc-lam-279le-khanh-thanh-chua-truc-lam-281le-khanh-thanh-chua-truc-lam-282le-khanh-thanh-chua-truc-lam-284le-khanh-thanh-chua-truc-lam-286le-khanh-thanh-chua-truc-lam-287le-khanh-thanh-chua-truc-lam-288le-khanh-thanh-chua-truc-lam-289le-khanh-thanh-chua-truc-lam-290le-khanh-thanh-chua-truc-lam-292le-khanh-thanh-chua-truc-lam-293le-khanh-thanh-chua-truc-lam-294le-khanh-thanh-chua-truc-lam-296le-khanh-thanh-chua-truc-lam-297le-khanh-thanh-chua-truc-lam-298le-khanh-thanh-chua-truc-lam-299le-khanh-thanh-chua-truc-lam-302le-khanh-thanh-chua-truc-lam-304le-khanh-thanh-chua-truc-lam-305le-khanh-thanh-chua-truc-lam-308le-khanh-thanh-chua-truc-lam-309le-khanh-thanh-chua-truc-lam-311le-khanh-thanh-chua-truc-lam-317le-khanh-thanh-chua-truc-lam-319le-khanh-thanh-chua-truc-lam-327le-khanh-thanh-chua-truc-lam-328le-khanh-thanh-chua-truc-lam-329le-khanh-thanh-chua-truc-lam-340le-khanh-thanh-chua-truc-lam-341le-khanh-thanh-chua-truc-lam-342le-khanh-thanh-chua-truc-lam-343le-khanh-thanh-chua-truc-lam-344le-khanh-thanh-chua-truc-lam-345le-khanh-thanh-chua-truc-lam-346le-khanh-thanh-chua-truc-lam-348le-khanh-thanh-chua-truc-lam-349le-khanh-thanh-chua-truc-lam-351le-khanh-thanh-chua-truc-lam-353le-khanh-thanh-chua-truc-lam-355le-khanh-thanh-chua-truc-lam-358le-khanh-thanh-chua-truc-lam-361le-khanh-thanh-chua-truc-lam-362le-khanh-thanh-chua-truc-lam-363le-khanh-thanh-chua-truc-lam-366le-khanh-thanh-chua-truc-lam-367le-khanh-thanh-chua-truc-lam-368le-khanh-thanh-chua-truc-lam-369le-khanh-thanh-chua-truc-lam-370le-khanh-thanh-chua-truc-lam-398le-khanh-thanh-chua-truc-lam-400le-khanh-thanh-chua-truc-lam-401le-khanh-thanh-chua-truc-lam-402le-khanh-thanh-chua-truc-lam-403le-khanh-thanh-chua-truc-lam-406le-khanh-thanh-chua-truc-lam-407le-khanh-thanh-chua-truc-lam-408le-khanh-thanh-chua-truc-lam-410le-khanh-thanh-chua-truc-lam-414le-khanh-thanh-chua-truc-lam-417le-khanh-thanh-chua-truc-lam-420le-khanh-thanh-chua-truc-lam-422le-khanh-thanh-chua-truc-lam-424le-khanh-thanh-chua-truc-lam-425le-khanh-thanh-chua-truc-lam-426le-khanh-thanh-chua-truc-lam-427le-khanh-thanh-chua-truc-lam-429le-khanh-thanh-chua-truc-lam-430le-khanh-thanh-chua-truc-lam-431le-khanh-thanh-chua-truc-lam-434le-khanh-thanh-chua-truc-lam-436le-khanh-thanh-chua-truc-lam-437le-khanh-thanh-chua-truc-lam-438le-khanh-thanh-chua-truc-lam-439le-khanh-thanh-chua-truc-lam-440le-khanh-thanh-chua-truc-lam-441le-khanh-thanh-chua-truc-lam-443le-khanh-thanh-chua-truc-lam-444le-khanh-thanh-chua-truc-lam-445le-khanh-thanh-chua-truc-lam-446le-khanh-thanh-chua-truc-lam-447le-khanh-thanh-chua-truc-lam-449le-khanh-thanh-chua-truc-lam-450le-khanh-thanh-chua-truc-lam-451le-khanh-thanh-chua-truc-lam-452le-khanh-thanh-chua-truc-lam-453le-khanh-thanh-chua-truc-lam-455le-khanh-thanh-chua-truc-lam-457le-khanh-thanh-chua-truc-lam-459le-khanh-thanh-chua-truc-lam-460le-khanh-thanh-chua-truc-lam-463le-khanh-thanh-chua-truc-lam-464le-khanh-thanh-chua-truc-lam-465le-khanh-thanh-chua-truc-lam-467le-khanh-thanh-chua-truc-lam-468le-khanh-thanh-chua-truc-lam-469le-khanh-thanh-chua-truc-lam-470le-khanh-thanh-chua-truc-lam-473le-khanh-thanh-chua-truc-lam-474le-khanh-thanh-chua-truc-lam-476le-khanh-thanh-chua-truc-lam-477le-khanh-thanh-chua-truc-lam-478le-khanh-thanh-chua-truc-lam-480le-khanh-thanh-chua-truc-lam-481le-khanh-thanh-chua-truc-lam-482le-khanh-thanh-chua-truc-lam-484le-khanh-thanh-chua-truc-lam-485le-khanh-thanh-chua-truc-lam-486le-khanh-thanh-chua-truc-lam-487le-khanh-thanh-chua-truc-lam-488le-khanh-thanh-chua-truc-lam-489le-khanh-thanh-chua-truc-lam-491le-khanh-thanh-chua-truc-lam-492le-khanh-thanh-chua-truc-lam-493le-khanh-thanh-chua-truc-lam-494le-khanh-thanh-chua-truc-lam-495le-khanh-thanh-chua-truc-lam-496le-khanh-thanh-chua-truc-lam-497le-khanh-thanh-chua-truc-lam-498le-khanh-thanh-chua-truc-lam-500le-khanh-thanh-chua-truc-lam-501le-khanh-thanh-chua-truc-lam-503le-khanh-thanh-chua-truc-lam-504le-khanh-thanh-chua-truc-lam-506le-khanh-thanh-chua-truc-lam-507le-khanh-thanh-chua-truc-lam-508le-khanh-thanh-chua-truc-lam-510le-khanh-thanh-chua-truc-lam-511le-khanh-thanh-chua-truc-lam-513le-khanh-thanh-chua-truc-lam-515le-khanh-thanh-chua-truc-lam-517le-khanh-thanh-chua-truc-lam-518le-khanh-thanh-chua-truc-lam-519le-khanh-thanh-chua-truc-lam-520le-khanh-thanh-chua-truc-lam-523le-khanh-thanh-chua-truc-lam-524le-khanh-thanh-chua-truc-lam-526le-khanh-thanh-chua-truc-lam-527le-khanh-thanh-chua-truc-lam-528le-khanh-thanh-chua-truc-lam-529le-khanh-thanh-chua-truc-lam-530le-khanh-thanh-chua-truc-lam-531le-khanh-thanh-chua-truc-lam-532le-khanh-thanh-chua-truc-lam-534le-khanh-thanh-chua-truc-lam-535le-khanh-thanh-chua-truc-lam-536le-khanh-thanh-chua-truc-lam-537le-khanh-thanh-chua-truc-lam-538le-khanh-thanh-chua-truc-lam-540le-khanh-thanh-chua-truc-lam-541le-khanh-thanh-chua-truc-lam-542le-khanh-thanh-chua-truc-lam-543le-khanh-thanh-chua-truc-lam-545le-khanh-thanh-chua-truc-lam-546le-khanh-thanh-chua-truc-lam-548le-khanh-thanh-chua-truc-lam-549le-khanh-thanh-chua-truc-lam-550le-khanh-thanh-chua-truc-lam-552le-khanh-thanh-chua-truc-lam-554le-khanh-thanh-chua-truc-lam-556le-khanh-thanh-chua-truc-lam-557le-khanh-thanh-chua-truc-lam-563le-khanh-thanh-chua-truc-lam-565le-khanh-thanh-chua-truc-lam-566le-khanh-thanh-chua-truc-lam-567le-khanh-thanh-chua-truc-lam-569le-khanh-thanh-chua-truc-lam-571le-khanh-thanh-chua-truc-lam-572le-khanh-thanh-chua-truc-lam-577le-khanh-thanh-chua-truc-lam-580le-khanh-thanh-chua-truc-lam-581le-khanh-thanh-chua-truc-lam-582le-khanh-thanh-chua-truc-lam-583le-khanh-thanh-chua-truc-lam-584le-khanh-thanh-chua-truc-lam-588le-khanh-thanh-chua-truc-lam-590le-khanh-thanh-chua-truc-lam-593le-khanh-thanh-chua-truc-lam-597le-khanh-thanh-chua-truc-lam-602le-khanh-thanh-chua-truc-lam-605le-khanh-thanh-chua-truc-lam-606le-khanh-thanh-chua-truc-lam-609le-khanh-thanh-chua-truc-lam-612le-khanh-thanh-chua-truc-lam-615le-khanh-thanh-chua-truc-lam-617le-khanh-thanh-chua-truc-lam-620le-khanh-thanh-chua-truc-lam-624le-khanh-thanh-chua-truc-lam-627le-khanh-thanh-chua-truc-lam-629le-khanh-thanh-chua-truc-lam-632le-khanh-thanh-chua-truc-lam-634le-khanh-thanh-chua-truc-lam-638le-khanh-thanh-chua-truc-lam-640le-khanh-thanh-chua-truc-lam-642le-khanh-thanh-chua-truc-lam-646le-khanh-thanh-chua-truc-lam-647le-khanh-thanh-chua-truc-lam-650le-khanh-thanh-chua-truc-lam-653le-khanh-thanh-chua-truc-lam-654le-khanh-thanh-chua-truc-lam-656le-khanh-thanh-chua-truc-lam-657le-khanh-thanh-chua-truc-lam-659le-khanh-thanh-chua-truc-lam-660le-khanh-thanh-chua-truc-lam-669le-khanh-thanh-chua-truc-lam-671le-khanh-thanh-chua-truc-lam-676le-khanh-thanh-chua-truc-lam-698le-khanh-thanh-chua-truc-lam-699le-khanh-thanh-chua-truc-lam-700le-khanh-thanh-chua-truc-lam-701le-khanh-thanh-chua-truc-lam-712le-khanh-thanh-chua-truc-lam-718le-khanh-thanh-chua-truc-lam-720le-khanh-thanh-chua-truc-lam-722le-khanh-thanh-chua-truc-lam-730le-khanh-thanh-chua-truc-lam-745le-khanh-thanh-chua-truc-lam-755le-khanh-thanh-chua-truc-lam-756le-khanh-thanh-chua-truc-lam-759le-khanh-thanh-chua-truc-lam-768le-khanh-thanh-chua-truc-lam-769le-khanh-thanh-chua-truc-lam-771le-khanh-thanh-chua-truc-lam-773le-khanh-thanh-chua-truc-lam-774le-khanh-thanh-chua-truc-lam-775le-khanh-thanh-chua-truc-lam-777le-khanh-thanh-chua-truc-lam-778le-khanh-thanh-chua-truc-lam-779le-khanh-thanh-chua-truc-lam-781le-khanh-thanh-chua-truc-lam-782le-khanh-thanh-chua-truc-lam-783le-khanh-thanh-chua-truc-lam-787le-khanh-thanh-chua-truc-lam-789le-khanh-thanh-chua-truc-lam-791le-khanh-thanh-chua-truc-lam-792le-khanh-thanh-chua-truc-lam-793le-khanh-thanh-chua-truc-lam-794le-khanh-thanh-chua-truc-lam-795le-khanh-thanh-chua-truc-lam-797le-khanh-thanh-chua-truc-lam-798le-khanh-thanh-chua-truc-lam-800le-khanh-thanh-chua-truc-lam-802le-khanh-thanh-chua-truc-lam-805le-khanh-thanh-chua-truc-lam-806le-khanh-thanh-chua-truc-lam-809le-khanh-thanh-chua-truc-lam-811le-khanh-thanh-chua-truc-lam-814le-khanh-thanh-chua-truc-lam-816le-khanh-thanh-chua-truc-lam-817le-khanh-thanh-chua-truc-lam-818le-khanh-thanh-chua-truc-lam-819le-khanh-thanh-chua-truc-lam-821le-khanh-thanh-chua-truc-lam-822le-khanh-thanh-chua-truc-lam-823le-khanh-thanh-chua-truc-lam-824le-khanh-thanh-chua-truc-lam-826le-khanh-thanh-chua-truc-lam-827le-khanh-thanh-chua-truc-lam-829le-khanh-thanh-chua-truc-lam-830le-khanh-thanh-chua-truc-lam-831le-khanh-thanh-chua-truc-lam-836le-khanh-thanh-chua-truc-lam-838le-khanh-thanh-chua-truc-lam-839le-khanh-thanh-chua-truc-lam-840le-khanh-thanh-chua-truc-lam-841le-khanh-thanh-chua-truc-lam-842le-khanh-thanh-chua-truc-lam-844le-khanh-thanh-chua-truc-lam-847le-khanh-thanh-chua-truc-lam-848le-khanh-thanh-chua-truc-lam-850le-khanh-thanh-chua-truc-lam-853le-khanh-thanh-chua-truc-lam-855le-khanh-thanh-chua-truc-lam-856le-khanh-thanh-chua-truc-lam-857le-khanh-thanh-chua-truc-lam-860le-khanh-thanh-chua-truc-lam-862le-khanh-thanh-chua-truc-lam-867le-khanh-thanh-chua-truc-lam-873le-khanh-thanh-chua-truc-lam-874le-khanh-thanh-chua-truc-lam-877le-khanh-thanh-chua-truc-lam-879le-khanh-thanh-chua-truc-lam-880le-khanh-thanh-chua-truc-lam-881le-khanh-thanh-chua-truc-lam-882le-khanh-thanh-chua-truc-lam-883le-khanh-thanh-chua-truc-lam-884le-khanh-thanh-chua-truc-lam-885le-khanh-thanh-chua-truc-lam-886le-khanh-thanh-chua-truc-lam-887le-khanh-thanh-chua-truc-lam-889le-khanh-thanh-chua-truc-lam-890le-khanh-thanh-chua-truc-lam-891le-khanh-thanh-chua-truc-lam-996le-khanh-thanh-chua-truc-lam-998le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1000le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1001le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1003le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1004le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1006le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1008le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1009le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1010le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1011le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1012le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1013le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1014le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1015le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1016le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1017le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1019le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1021le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1022le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1024le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1025le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1026le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1027le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1028le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1030le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1034le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1035le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1036le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1038le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1039le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1040le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1041le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1042le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1043le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1044le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1045le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1046le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1047le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1050le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1082le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1083le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1084le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1085le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1086le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1087le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1088le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1089le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1090le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1091le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1092le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1093le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1094le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1095le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1097le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1101le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1102le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1105le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1109le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1122le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1124le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1125le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1126le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1127le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1128le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1129le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1130le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1131le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1133le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1134le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1135le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1136le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1138le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1139le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1140le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1142le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1143le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1145le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1146le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1148le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1149le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1150le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1151le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1152le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1153le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1154le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1155le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1156le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1157le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1158le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1159le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1160le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1161le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1163le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1164le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1165le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1166le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1167le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1170le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1171le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1173le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1174le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1175le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1176le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1177le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1178le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1179le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1180le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1182le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1184le-khanh-thanh-chua-truc-lam-1185Diễn Văn Chào Mừng

Đại Lễ Khánh Thành Chùa Trúc Lâm
Sydney, Úc Châu

(Chủ nhật, 16-9-2018)


 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch: Chư Tôn Trưởng Lão chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng,

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Ni,

Kính thưa: Quí vị quan khách, thưa toàn thể đồng hương Phật tử hiện diện,

Thưa quí liệt vị,

 

Trước hết thay mặt chùa Trúc Lâm chúng con xin đảnh lễ cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm Đại Lễ Khánh Thành chùa Trúc Lâm.

Chúng tôi xin hân hoan đón chào quí quan khách và quí đồng hương Phật tử về tham dự Đại Lễ hôm nay.

Kính bạch quí Ngài, kính thưa quí vị.

Từ độ ra đi vượt ngàn sóng gió trên biển khơi như bao nhiêu người con dân nước Việt, với nỗi lòng rời xa quê hương đành bỏ lại sau lưng, chỉ mang theo một mảnh tình quê, với hình ảnh thôn xưa xóm cũ. Với lũy tre bờ ruộng, đồi sắn nương khoai qua bao năm đã nuôi dưỡng chúng con từ khi mới chào đời cho đến ngày khôn lớn. Tuổi thơ đùa giỡn hồn thả trên đồng nghe vi vu ngọn gió thông reo buổi sớm mai trong rừng Thiền u tịch của Tổ Đình Trúc Lâm nơi cố đô xứ Huế. Nhìn bãng lãng mây chiều in bóng dưới dòng nước chảy quanh co, róc rách qua khe đá, trước cảnh chùa xưa thửơ nọ, mà đã ngấm ngầm un đúc trong con một hột mầm xuất gia cửa Phật.

Rồi một ngày như nhân duyên đã đến: Ôn Trúc Lâm (tức HT Thích Mật Hiển) với hình nghi đĩnh đạc, dung mạo trang nghiêm, Ôn đã bảo ban khai đạo cho con trở thành một chú tiểu ở chùa.

Năm tháng trôi qua, tương rau độ nhật đạm bạc với ruộng vườn. Bỗng chốc gặp buổi loạn ly đạo pháp bị suy vi, chùa chiền bị bức ngặt, cuộc đời Tăng sĩ cũng phải bị dập vùi theo thời cuộc! Chúng con trôi nỗi đó đây từ Trung vào Nam 1982, rồi phải vượt biên trong giai đoạn bị thanh lọc 1989, và cuối cùng được định cư tại xứ Úc này 1991.

 

Nhìn về xa xăm với chạnh niềm non nước, chúng con mãi canh cánh trong lòng một mảnh vỡ lịch sử của quê cha đất tổ và nghĩ tới ơn Thầy, nên đem tâm tư để ở nơi đây. Tuy đất khách quê người phương trời xa lạ, dù ngàn trùng vẫn cảm thấy quê hương. Từ những hình ảnh đó, nghĩa tình đó mà tên Chùa Trúc Lâm được xuất hiện ở vùng đất phương Nam này năm 1993.

Chùa Trúc Lâm được tạo lập và duy trì trong một điều kiện vô cùng khó khăn đầy nghiệt ngã. Khởi đầu là mướn nhà để lập chùa, với hoàn cảnh tài chánh rất khiêm tốn, bước đầu bỡ ngỡ của một người mới đến Úc. Sau 2 năm thuê mướn, bàn Phật phải di chuyển 2 lần đây đó. Đến năm 1995, mới mua căn nhà đầu tiên ngay tại chỗ này, và đã gặp phải nhiều biến động xảy ra trãi qua 2 lần kiếp nạn.

Kiếp nạn lần 1, ban sơ khi thưở hàn vi còn thuê mướn thì không có sự tranh chấp, đến lúc di chuyển về căn nhà đã được mua, đêm đầu tiên giữa điện Phật thì nội ma ngoại chướng kéo đến bao vây; đòi hỏi Đại Hội phân chia quyền hạn và lập thành chức phận ban bệ, không ngoài mục đích vì danh và lợi, sự việc kéo dài suốt hai năm, xáo trộn vô cùng cay đắng. Để rồi đánh mất hết tình Thầy Trò, tuyệt nghĩa đạo bạn.

Kiếp nạn lần 2, là vào khoảng thập niên 1990 trở đi, khi mà Phật Giáo Việt Nam tại các nước hải ngoại đang trên đà phát triển, có các tổ chức Phật Giáo muốn mệnh danh là Chánh Thống, muốn dành lấy chánh nghĩa trong đại đa số quần chúng, nên đã trù dập chụp mũ những Tăng Ni nào là thành viên thuộc những tổ chức Phật Giáo khác. Vì vậy mà cuối năm 2009, một lần nữa Chùa Trúc Lâm lại gặp phải một tai họa khôn lường, bởi kiếp nạn sư tử trùng thực sư tử nhục. Ảnh hưởng đó kéo dài cho đến tận hôm nay.

Mặc dù dòng đời sóng gió đảo điên, lòng người ly tán, gặp cảnh chướng duyên, nhưng sự sinh hoạt của Chùa vẫn được kiên trì và phát triển.

Sự tồn tại của ngôi Chùa Trúc Lâm từ đó đến nay đã vượt qua biết bao diều gai góc chướng nạn, là nhờ vào sự hộ trì Tam Bảo của các Phật tử còn lưu lại sinh hoạt hằng tuần, những Phật tử công phu kinh kệ hằng đêm, những Phật tử xa gần còn vững sáng niềm tin nơi Phật Pháp. Quí Phật tử công quả tận lực gánh vác Phật sự tại chùa, đã không nề hà khó nhọc, có những lúc đến sớm về khuya, miệt mài trong nắng dãi mưa dầu, gác bỏ việc gia duyên thế sự để chăm lo công việc của Chùa. Nhờ đó mà tạo thành một động lực cho sự tồn vong Chùa Trúc Lâm từ thửơ ngã nghiêng cho đến hôm nay.

 

Kính bạch quí Ngài, kính thưa quí vị,

Chân lý muốn hiển bày phải trãi qua nhiều công phu tu luyện. Chánh quả muốn chứng đắc phải chịu nhiều thử thách cam go. Chánh nghĩa muốn chứng minh cũng phải chịu nhiều hy sinh gian khổ. Kết quả nào cũng phải trả một giá tương xứng của nó, dù trong lúc 2 kiếp nạn xảy ra, nhưng đủng đỉnh Chùa cũng mua được 3 căn nhà, mới có đủ diện tích và tiêu chuẩn để xây. Quả đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Nhờ có đủ nhân duyên thù thắng, nên giấy phép xây dựng được HĐTP chấp thuận rất nhanh. Tiến độ thi công từ ngày khởi sự mùng 9 tháng 10, 2016 đến mùng 9 tháng 4, 2018 là hoàn tất từ công trình xây dựng cho đến pháp lý, đúng 1 năm 6 tháng.

Chúng con biết rằng, mọi sự hoàn thành mỹ mãn hôm nay, đều nhờ vào sức gia trì của Tam Bảo, có sự thần long che chở của hộ pháp già lam, có sự giúp đỡ âm thầm của chư vị hương linh, âm linh quá vãng. Tất cả sức gia bị đó, được chuyển tải xuyên qua sự lân mẫn của chư tôn đức Tăng Ni và sự đóng góp cúng dường của quí Phật tử. Tất cả những hổ trợ đó đã tạo thành một vật thể được hiển bày là ngôi Chùa Trúc Lâm hôm nay, thật trọn vẹn cho bổn nguyện của chúng con hằng ấp ủ.

Chúng con xin nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo.

Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Tam Bảo, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Nhất tâm đảnh lễ thập phương công đức hộ pháp long thiên già lam thánh chúng

Nhứt tâm đảnh lễ vô lượng công đức quá cố chư hương linh, âm linh liệt vị âm thầm ủng hộ

Nhứt tâm đảnh lễ vô lượng công đức hiện tại chư thiện nam tín nữ Phật tử đã đắc lực hộ trì.

Nam mô Vô Tận Tam Bảo Tôn tác đại chứng minh.

Trân trọng kính chào.

Tỳ Kheo Thích Tâm Minh
Trụ Trì Chùa Trúc Lâmle-khanh-thanh-chua-truc-lam-420

Welcoming Speech

 

Namo Shakyamuni Buddha

Dear Most Venerables, Venerables, Reverends and respected monks and nuns,

Dear distinguished guests, fellow Buddhists, ladies and gentlemen,

 

On behalf of Truc Lam Temple, we would like to respectfully welcome all official representatives from the Sangha Community, distinguished guests and attendees to the Truc Lam Temple’s Grand Opening Ceremony.

Dear respected monks and nuns, ladies and gentlemen. From the day we left Vietnam on a treacherous journey, like all our fellow refugees, we brought with us fond memories of our home towns and villages. It was a place we grew up in with fun childhood times spent amongst nature within the confines of Truc Lam Temple in Hue (the capital of Central Vietnam). It was within this serene environment that the seed of leaving home to join a monastic life had grown in me. Then one day, the Most Venerable Thich Mat Hien had agreed to ordain me as a novice monk in his temple.

However, the time of peace and tranquility did not last long. The arrival of war ravaged our temples and disrupted our monastic lives. It forced us to migrate from the central to the south of Vietnam in 1982. We then left Vietnam and became refugees in 1989, and finally settled in Australia in 1991.

Looking back at our ancestral home in turmoil, and being grateful to our masters, we would feel a sense of connection to the place we left behind. It is with this connection that we started in 1993 to build a new Truc Lam temple.

The process of building this temple has not been without its challenges. We started with renting a place using our limited finance and knowledge of Australia. After two years of renting, we finally purchased a new home for the temple where it is located today. However, we had encountered two major challenges in the process.

The first challenge related to people seeking positions and ownerships on various committees, purely for their own personal gains. This happened on the very first night we moved to the new location and it dragged on for 2 years. This unfortunate situation had damaged the good relationships among people involved at all levels.

The second challenge occurred in around after 1990 when the Vietnamese Buddhist community outside of Vietnam was on a growth trajectory. There were a number of Buddhist organisations who were claiming themselves as authentic Buddhists, and discrediting other organisations and their members in order to attract followers. This issue has negatively impacted Truc Lam Temple since 2009 until this day.

In spite of these challenges, the temple has persistently maintained its commitments and continued to grow.

Truc Lam Temple’s ability to overcome challenges and continue to exist today is all due to the dedication and support of our fellow Buddhists to the Triple Gems. They have been diligently taking part in weekly temple activities while maintaining an unwavering belief in the Dharma. They have also been generously donating their time and effort in building and maintaining the temple. This support has formed a foundation for Truc Lam Temple’s existence.

Dear respected monks, nuns, ladies and gentlemen,

Overcoming challenges and difficulties is all part of training on the path to reaching enlightenment. We cannot accomplish our goals without enduring hardship and sacrifices. Despite the two challenges, the temple had acquired three houses which provided sufficient space to meet building requirements.

Fortunately, all the right conditions were met to allow the Local Council to provide development approval in a timely manner. The temple building commenced on 9 October 2016 and officially completed on 9 April 2018 for a total duration of 1 year and 6 months.

We recognise that the successful completion of the temple is due in no small part to the hidden supports from the Triple Gems, the Dharma Protectors and the spirits of the deceased in the temple. These supports have been shown through the dedication of our monks and nuns as well as the generous donations of our fellow Buddhists. All of these generous supports had finally materialised into Truc Lam Temple as we see it today, fulfilling our long awaited vision and prayers.

 

We humbly pay homage to the support of the Triple Gems.

We humbly pay homage to the support from all the Most Venerables, Venerables, Reverends and respected monks and nuns.

We humbly pay homage to the support from the Dharma Protectors from the ten directions.

We humbly pay homage to the support from the spirits of the deceased in the temple.

We humbly pay homage to the support from all fellow Buddhists.

 

Thank you very much.

Senior Venerable Thich Tâm Minh

Translated into English by: Venerable Nu TN Giac Anh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC