PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
72,348
CHÙA PHẬT QUANG
Trụ Trì: Ni sư Thích Nữ Chân Kim
Chánh Thư Ký Vụ Ni Bộ
176 Rupert St, West FOOTSCRAY, VIC 3011
Tel: 03.96874920,  0413.941696
Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (2)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (6)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (8)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (11)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (12)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (13)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (14)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (15)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (16)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (17)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (18)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (19)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (20)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (21)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (22)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (23)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (24)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (25)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (26)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (27)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (28)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (29)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (30)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (31)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (32)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (33)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (34)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (35)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (36)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (37)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (38)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (39)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (40)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (41)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (42)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (43)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (44)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (45)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (46)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (47)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (48)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (49)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (50)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (51)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (52)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (53)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (54)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (55)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (56)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (57)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (58)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (59)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (60)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (61)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (62)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (63)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (64)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (65)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (66)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (67)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (68)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (69)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (70)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (71)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (72)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (73)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (74)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (75)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (76)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (77)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (78)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (79)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (80)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (81)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (82)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (83)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (84)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (85)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (86)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (87)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (88)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (89)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (90)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (91)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (92)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (93)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (94)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (95)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (96)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (97)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (98)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (99)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (100)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (101)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (102)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (103)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (104)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (105)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (106)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (107)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (108)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (109)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (110)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (111)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (112)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (113)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (114)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (115)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (116)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (117)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (118)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (119)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (120)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (121)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (122)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (123)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (124)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (125)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (126)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (127)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (128)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (129)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (130)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (131)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (132)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (133)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (134)Le Dai Tuong HT Tam Chau tai Uc Chau 2017 (135)

LỄ HÚY NHẬT
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU NĂM 2018
TẠI CHÙA PHẬT QUANG, ÚC CHÂU

Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (3)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (4)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (6)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (7)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (8)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (9)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (15)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (16)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (17)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (18)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (20)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (24)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (25)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (26)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (29)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (34)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (35)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (38)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (39)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (52)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (53)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (56)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (57)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (58)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (60)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (61)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (62)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (63)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (65)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (68)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (69)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (70)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (71)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (72)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (73)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (76)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (77)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (78)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (79)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (80)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (81)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (82)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (83)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (85)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (86)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (88)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (89)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (90)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (94)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (96)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (97)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (99)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (100)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (101)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (107)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (108)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (110)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (112)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (113)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (127)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (128)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (129)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (130)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (131)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (132)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (133)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (134)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (135)Le Huy nhat lan thu 1_HT Tam Chau (136)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC