PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Quyết Định Điền Khuyết Nhân Sự Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ VI (2019-2023)

20 Tháng Mười Một 20204:57 CH(Xem: 3524)
Quyết Định Điền Khuyết Nhân Sự Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ VI (2019-2023)

phat thich ca 3
letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

Số 15-6/HĐĐH/HC/QĐ                                      Phật lịch: 2564, Sydney ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH
Điền Khuyết Nhân Sự
Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ VI (2019-2023)

- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, Chương Năm, điều 23

- Chiếu Biên Bản Phiên Họp Hội Đồng Giáo Phẩm ngày 2/11/2020

- Chiếu Thư Đệ Trình danh sách nhân sự của Quyền Tổng Vụ Tăng Sự đề ngày 15 tháng 11 năm 2020

- Chiếu nhu cầu Phật sự nhiệm kỳ VI.


Hội Đồng Giáo Phẩm đã có phiên họp vào ngày 2/11/2020 và cung thỉnh HT Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan, kiêm Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Sau phiên họp, Hòa Thượng Quyền Tổng Vụ Trưởng mời các vị Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự (đã viết thư từ chức vì phản đối việc dạy Luật online của HT. Thích Quảng Ba) và đã có thư đệ trình nhân sự. Nay:

 

Quyết Định

Điều 1: Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ kiêm Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

Điều 2: Thượng Tọa Thích Viên Trí, Thượng Tọa Thích Minh Hội, Thượng Tọa Thích Hạnh Tri là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự, và Đại Đức Thích Thông Hiếu: phụ tá Tăng Sự.

Điều 3: Hòa Thượng Thích Trường Sanh và các vị thành viên của Tổng Vụ Tăng Sự chấp hành quyết định này

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Điều nào trái với Quyết định này đều vô hiệu.


Nay Quyết Định
Hội Chủ

(xem bản có ấn ký)

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

 

* Nơi nhận:
- Hội Đồng Giáo Phẩm để kính tường
- Hội Đồng Điều Hành để thi hành
- Các Giáo Hội Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu để liên hệ Phật sự
- Lưu


________

Xem Danh sách Hội Đồng Điều Hành (2019-2023)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC