Chùa Bảo Minh

Đại Đức Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ

321-323 Kingston Rd

CLARINDA,  VIC 3169

Tel 03-85550604 ; Mobile 0431-574197


(Hình ảnh Lễ Vu Lan năm 2013)

 

 

ChuaBaoMinh

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2