Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 


 


 

PHIẾU HỒI BÁO

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (V Ngun VI)
và khánh thành Tháp Tam Bảo chùa Pháp Hoa
 

 

Chúng tôi Đạo Hiệu là………………………………………………………….. 

¨Hòa Thượng,  ¨Thượng Tọa,  ¨Đại Đức,  ¨Ni Trưởng,  ¨Ni Sư, ¨Sư Cô,     

¨……………

Hiện ở chùa ……………………….tại…………………………hạ lạp :…………….

          sẽ tham dự Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn VI) và tham dự lễ khánh thành tháp Tam Bảo tại

          chùa Pháp Hoa,

          Nam Úc từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012 với hành trình chi tiết như sau:

* Từ……………đến Adelaide lúc……… giờ, ngày……./11/12, chuyến bay số..........

* Rời khỏi Adelaide lúc……….giờ, ngày……./11/12, chuyến bay số……………….

Số điện thoại liên lạc với chúng tôi :……………………….email :…………………..

 

          ¨ Chúng tôi không tham gia Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư được.

 

Ghi chú :Xin gởi phiếu hồi báo về cho BTC trước ngày 1/10/12.  

              Nếu Chư Tôn Đức nào có tổ chức phái đoàn đi cùng thì xin ghi rõ

              Phái đoàn gồm bao nhiêu người ?..............................................

              Ở lại Adelaide bao nhiêu đêm ?.................................................

              BTC thuê khách sạn hay phái đoàn tự thuê ?.............................

              Những yêu cầu khác :…………………………………………..

              ………………………………………………………………….

                 Ký tên

 

Ngày Về Nguồn
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

Thông Điệp Về Nguồn. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
Ngày Về Nguồn 01 (2007) tại Canada
Ngày Về Nguồn 02 (2008 tại USA
Ngày Về Nguồn 03 (2009) tại USA
Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc
Ngày Về Nguồn 05 (2011) tại Pháp Quốc
Ngày Về Nguồn 06 (2012) tại Adelaide, Úc Châu

 

Xem hình ảnh Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

(xem tiếp)

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP KỲ 12

Thời gian: từ ngày Thứ Sáu 28/12/2012 đến Thứ Ba 1/1/2013
Ðịa điểm: Sydney Academy – Sport and Recreation
Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW 2101
http://www.dsr.nsw.gov.au/sydneyacademy/
UBD Gregory’s Street Directory – Map 157
Sydway Street Directory – Map 218(xem tiếp)

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục