Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 


 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UÐL-TTL
The Unified Vietnamese Bud dhist Congregation of Australia – New Zealand

HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH
Văn Phòng Hội Chủ
– Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, S.A 5013 – Australia.
Tel (08) 8447 8477 Fax: (08) 8240 1758
Văn Phòng Phó Hội Chủ Điều Hành
148 – 154 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176 – Australia.
 Tel: (02) 9610 5452 fax: (02) 9823 8748

____________

Phật lịch 2555

LÁ THƯ THỨ NHỨT

V/v Ủng hộ tài chánh
Đại Hội tại chùa Pháp Hoa

 

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng, Ni

Quí vị Trụ Trì các Tự Viện

 

Kính bạch quí Ngài,

Kính thưa quí vị,

Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Úc Châu chúng ta năm nay ngoài các Phật sự thường lệ, còn một Phật sự có tính cách rộng lớn khác, là ngày lễ Hiệp Kỵ lịch đại Tổ Sư và họp Giáo Hội Liên Châu: Âu Châu, Mỹ Châu, Gia Nã Đại và Úc Châu từ ngày 16-18/11/2012.

Theo tinh thần họp định kỳ Giáo Hội ngày 1 tháng 1 năm 2012 tại Kyneton Melbourne, phần tổ chức lễ có nêu mục tài chánh là phần đáng bàn hơn cả. Theo như tinh thần buổi họp mà các thành viên đồng thuận: Giáo Hội khuyến thỉnh mỗi tự viện hoan hỷ tùy tâm cúng dường, nhưng tối thiểu là $500 (năm trăm Úc kim) để giúp Ban Tổ Chức chu toàn trách nhiệm.

Tịnh tài đóng góp xin gởi về :

Chùa Diệu Âm,  Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

30 Villis St, St Albans VIC 3021

Và ghi rõ ngoài bì thư: Đại Hội Phật Giáo 2012 để tiện việc sổ sách.

Hoặc chuyển trực tiếp vào Bank account của Giáo Hội:

Account Name: The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand Incorporated.

Account Number: 065128-10088197 (Commonwealth Bank)

Danh sách các chùa ủng hộ sẽ được cập nhật trong lá thư kế tiếp, sau khi gởi tiền xin quí vị báo cho biết.

Trước hết xin cảm niệm công đức của quý chư tôn đức đã đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi mà thể hiện mối đạo tình thâm hậu cao quí.

Kính chúc quí Ngài, cùng quí vị vô lượng cát tường, Phật sự châu viên.


    Sydney ngày 20 tháng 3 năm 2012

Phó Hội Chủ Điều Hành

 

(ấn ký)

HT Thích Bảo Lạc

 

 

 

Ngày Về Nguồn
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

Thông Điệp Về Nguồn. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
Ngày Về Nguồn 01 (2007) tại Canada
Ngày Về Nguồn 02 (2008 tại USA
Ngày Về Nguồn 03 (2009) tại USA
Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc
Ngày Về Nguồn 05 (2011) tại Pháp Quốc
Ngày Về Nguồn 06 (2012) tại Adelaide, Úc Châu

 

Xem hình ảnh Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

(xem tiếp)

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP KỲ 12

Thời gian: từ ngày Thứ Sáu 28/12/2012 đến Thứ Ba 1/1/2013
Ðịa điểm: Sydney Academy – Sport and Recreation
Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW 2101
http://www.dsr.nsw.gov.au/sydneyacademy/
UBD Gregory’s Street Directory – Map 157
Sydway Street Directory – Map 218(xem tiếp)

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục