Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UÐL-TTL
The Unified Vietnamese Bud dhist Congregation of Australia – New Zealand

HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH
Văn Phòng Hội Chủ
– Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, S.A 5013 – Australia.
Tel (08) 8447 8477 Fax: (08) 8240 1758
Văn Phòng Phó Hội Chủ Điều Hành
148 – 154 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176 – Australia.
 Tel: (02) 9610 5452 fax: (02) 9823 8748

____________

Lá thư thứ hai

về việc ủng hộ tài chánh đại hội

Lễ Hiệp Kỵ chư vị Tổ Sư tại Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc

 

Kính bạch quí Ngài,

Kính thưa quí vị,

 

Cách đây 3 tháng (20/3/12) chúng tôi có gởi đến quý cơ sở thành viên và quí vị Trụ Trì các Tự Viện trong hệ thống Giáo Hội (PGVNTNHN tại UĐL – TTL) để nhờ quý Thầy, quý Sư Cô trợ lực cùng với Giáo Hội qua Ban Tổ Chức đại lễ từ ngày 16 đến 18 tháng 11 năm 2012, bằng cách ủng hộ tài chánh để Phật sự được châu viên.

Chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Âu Châu, Canada và Úc châu cùng về tham dự lễ, đồng thời các phái đoàn Phật tử tháp tùng chư Tăng ni lên đến cả trăm vị. Tổ đình Pháp Hoa mà Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Huệ, đại diện Giáo Hội Úc Châu nhận lãnh tổ chức đại lễ Hiệp Kỵ (ngày Về Nguồn 6) lịch đại Tổ Sư lần thứ 6 năm nay để góp phần cùng với các châu khác đã tổ chức qua 5 kỳ lễ. Lần thứ nhất tại chùa Pháp Vân Canada năm 2007, lần 2 tại chùa Bát Nhã California Hoa Kỳ năm 2008, lần 3 tại Tu Viện An Lạc, Ventura California - Hoa Kỳ, năm 2009, lần 4 tại Tu viện Viên Đức - Đức Quốc, năm 2010, lần 5 tại chùa Thiện Minh – Lyon – Pháp Quốc năm 2011 và lần 6 năm nay tại Úc châu.

Xin ghi nhận sự đóng góp của quý Tự Viện trong thời gian qua do Ban Thủ Quỹ sơ kết như sau:

-          Chùa Huệ Quang (Vic)                       $2,000

-          Thiền viện Minh Quang (Sydney)     $1,000

-          Tự viện Pháp Bảo (Sydney)               $20,000

-          Chùa Hưng Long (Sydney)                $500

-          Chùa Từ Ân (Vic)                               $1000

-          Chùa Huyền Quang (Sydney)             $500

-          Chùa Diệu Âm (Vic)                          $500

-          Tu viện Quảng Đức (Vic)                 $1000

Hồi hướng công đức quý Thầy, quí Sư Cô đã tùy hỷ đóng góp tịnh tài nhờ oai thần Tam Bảo chứng minh quí Tự viện Phật sự viên mãn.

Cũng nhân tiện, quí vị chưa thuận tiện đóng góp, xin sẵn sàng để trong trường hạ chúng ta cùng góp sức với Giáo Hội trong Phật sự chung này.

Mong chư tôn đức Tăng Ni hoan hỷ đáp ứng lời thành khẩn qua lá thư thứ hai này. Chúng tôi sẽ đúc kết danh sách các chùa ủng hộ tịnh tài trong lá thư thứ ba trong tháng 11 năm 2012. Kính nguyện quý Ngài và quí vị thân tâm an tịnh, Phật sự viên thành.

Sydney ngày 25 tháng 6 năm 2012

     Kính,

Phó Hội chủ Điều Hành

     (đã ký)

 

H.T  Thích Bảo Lạc

 

 

 

Ngày Về Nguồn
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

Thông Điệp Về Nguồn. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
Ngày Về Nguồn 01 (2007) tại Canada
Ngày Về Nguồn 02 (2008 tại USA
Ngày Về Nguồn 03 (2009) tại USA
Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc
Ngày Về Nguồn 05 (2011) tại Pháp Quốc
Ngày Về Nguồn 06 (2012) tại Adelaide, Úc Châu

 

Xem hình ảnh Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

(xem tiếp)

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP KỲ 12

Thời gian: từ ngày Thứ Sáu 28/12/2012 đến Thứ Ba 1/1/2013
Ðịa điểm: Sydney Academy – Sport and Recreation
Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW 2101
http://www.dsr.nsw.gov.au/sydneyacademy/
UBD Gregory’s Street Directory – Map 157
Sydway Street Directory – Map 218(xem tiếp)

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục