Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UÐL-TTL
The Unified Vietnamese Bud dhist Congregation of Australia – New Zealand

HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH
Văn Phòng Hội Chủ
– Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, S.A 5013 – Australia.
Tel (08) 8447 8477 Fax: (08) 8240 1758
Văn Phòng Phó Hội Chủ Điều Hành
148 – 154 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176 – Australia.
 Tel: (02) 9610 5452 fax: (02) 9823 8748

____________

 

Lá thư thứ ba

Đúc kết tài chánh các chùa ủng hộ Đại Hội

Lễ Hiệp Kỵ lịch đại Tổ sư

tại Tổ đình Pháp Hoa - Nam Úc

 

Kính gởi: Quý Ngài

     Quý Thầy, Sư cô trụ trì các cơ sở Tự Viện

Trong thư thứ hai đề ngày 25 tháng 6 năm 2012 chúng tôi sơ kết một số cơ sở tự viện của Giáo Hội tùy hỷ số tiền như đã nêu Từ mùa An Cư tháng 7 tới nay Quý Thầy, Sư Cô đã tiếp tục phát tâm ủng hộ như sau:

 


 

- HT Pháp Hoa                                    5000

- Quan Thế Âm Ni Tự (WA)              500

- Chùa Trúc Lâm (Sydney)                835

- NPĐ An Lạc Hạnh (Melbourne)      500

- Chùa Báo Ân            (Sydney)         500

- Chùa Pháp Quang (QLD)                 1000

- Tu Viện Nguyên Thiều (Sydney)     500

- Chùa Phật Quang (Melbourne)        500

- Tịnh Xá Minh Đăng Quang (Sydney) 500

- Tu Viện Vạn Hạnh   (Canberra)      1,000

- Chùa Quan Âm (SA)                        500

- Chùa Giác Nhiên (NZ)                     500

- Chùa Thiên Ấn (Sydney)                 500

- Thiền Viện Vạn An (Sydney)          1000

- Tu Viện Minh Giác (hứa)               500


 

Lá thư này như là phần đúc kết số tịnh tài các chùa đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi mà cúng dường để Ban Tổ Chức Đại Hội có phương tiện lo liệu Phật sự. Tổng cộng số tiền lần trước và lần này là $40,335 (bốn mươi ngàn ba trăm ba mươi lăm Úc kim) giao qua Đại Đức Viên Trí Trưởng Ban Tổ Chức đại hội.

Kính nguyện hồng ân chư Phật chứng minh gia hộ Quý vị thân tâm an lạc, đạo quả châu viên.

 

Phó Hội Chủ Điều Hành

 (đã ký)                       

  Sydney ngày 22 tháng 10 năm 2012

 HT Thích Bảo Lạc

 

(Ghi chú: Lá thư thứ ba đã được gởi đến các cơ sở Tự viện thành viên ủng hộ tịnh tài cho Đại Hội của Giáo Hội tháng 11 tại Nam Úc. Vì sơ ý, chúng tôi không kịp kiểm soát lại thư ấy trước khi gởi đi nên có sự nhầm lẫn và được HT Thích Quảng Ba chỉ chính sai lầm, số tiền do TV Vạn Hạnh ủng hộ là $1,000 Úc kim, thay vì $500 như đã gởi đến quí cơ sở. Trường hợp của TV Quảng Đức, vì đã có đăng nơi lá thư thứ hai nên lần này không lặp lại nữa. Ngoài ra, nếu có gì sơ sót mong quí vị hoan hỷ chỉ giúp để chúng tôi kịp thời đính chánh bổ túc. Thành thật cảm ơn quí vị - HT TBL)

 

 

Ngày Về Nguồn
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

Thông Điệp Về Nguồn. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
Ngày Về Nguồn 01 (2007) tại Canada
Ngày Về Nguồn 02 (2008 tại USA
Ngày Về Nguồn 03 (2009) tại USA
Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc
Ngày Về Nguồn 05 (2011) tại Pháp Quốc
Ngày Về Nguồn 06 (2012) tại Adelaide, Úc Châu

 

Xem hình ảnh Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

(xem tiếp)

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP KỲ 12

Thời gian: từ ngày Thứ Sáu 28/12/2012 đến Thứ Ba 1/1/2013
Ðịa điểm: Sydney Academy – Sport and Recreation
Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW 2101
http://www.dsr.nsw.gov.au/sydneyacademy/
UBD Gregory’s Street Directory – Map 157
Sydway Street Directory – Map 218(xem tiếp)

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục