Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 


Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ. HT Thích Như Huệ
Lá Thư thứ 01 Kêu Gọi Ủng Hộ Tài Chánh. HT Thích Bảo Lạc
Lá Thư thứ 02 Kêu Gọi Ủng Hộ Tài Chánh. HT Thích Bảo Lạc
Lá Thư thứ 03 Kêu Gọi Ủng Hộ Tài Chánh. HT Thích Bảo Lạc
Thư mời Hội Đoàn, Đồng Hương.... ĐĐ. Thích Viên Trí
Phiếu Hồi Báo Tham Dự Lễ Hiệp Kỵ
Hình ảnh Chùa Pháp Hoa, nơi tổ chức Lễ Hiệp Kỵ
Hình ảnh những Lễ Hiệp Kỵ trước đây
Nhạc phẩm Hiệp Kỵ Phương Đài. Mặc Giang, Giác An, Gia Huy
Chương trình Lễ Hiệp Kỵ
Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự
Văn tác bạch Cung An Chức Sự. TT Thích Nguyên Tạng
Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức. ĐĐ Thích Viên Trí
Diễn văn khai mạc Lễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư. HT Thích Như Huệ
Quyết Nghị
ờng thuật Lễ Hiệp Kỵ-Về Nguồn 6. Tịnh Tuệ
Hình ảnh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 6

 

 

 

—o0o—

Cập nhật ngày: 25-11-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục