Ngày 9 tháng 9 năm 2011 (thứ sáu)

09:00 Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni;
Thức Xoa Ma Na tại Chánh điện
 

 


 

 


- Hội luận Tăng -Ni trẻ: hoằng pháp -trú trì ( HT. Thích Thông Hải)

 

 

 

truyengioitykheo

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2