Ngày 9 tháng 9 năm 2011 (thứ sáu)

20:00 Tấn đàn truyền giới Bồ-tát xuất-gia
 và tại-gia Bồ-tát & lễ tấn hương.

 

 


 

truyengioibotat

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2