Hình ảnh Khai Mạc
Đại Giới Đàn Quảng Đức
& Ngày Về Nguồn Lần Thứ Năm

Cung an chức sự cho giới đàn và khai mạc lễ hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư


 

Cung an chức sự cho giới đàn và khai mạc lễ hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư


 

Cung an chức sự cho giới đàn và khai mạc lễ hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

 


 

Giới Đàn Quảng Đức


 

Giới Đàn Quảng ĐứcGiới Đàn Quảng Đức
 Khảo hạch giới tử


 

Khảo hạch giới tử


 

Khảo hạch giới tử

Khảo hạch giới tử

 

 

chuathienminh

At first page       At last page

1 of 1

Trở về

Web Album Maker 2.2