Hình ảnh
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LeHiepKy-2011

At first page       Next page

1 of 7

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2