Ngày 10 tháng 9 năm 2011 (thứ bảy)

09:00 Khoáng Đại I:
Hành trạng và hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức
 (HT Thích Bảo Lạc thuyết trình)

 

 

 

botatquangduc

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2