...... ...

.

 
 

 

 

Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011 

Thông Điệp Ý Thức Về Nguồn của Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
thư thứ nhứt về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
thư thứ hai về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
thư thứ ba về Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Minh Tâm
Thông Bạch về Lễ Hiệp Kỵ 2011.
HT Thích Minh Tâm
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ 2011. HT Thích Tánh Thiệt
Chương trình Lễ Hiệp Kỵ 2011 & Giới Đàn Quảng Đức
Phiếu Hồi Báo
Hình ảnh Chùa Thiện Minh
Vãn cảnh Chùa Thiện Minh
Phật Giáo Việt Nam tại Pháp Quốc

Sự cám dỗ của Phật Giáo tại Pháp
Xem Lễ Hiệp Kỵ những năm trước

Chương trình Đại Giới Đàn Quảng Đức Và Ngày Về Nguồn 5
Diễn Văn Khai Mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức Và Ngày Về Nguồn 5

Trường Tuyển người làm Phật, Đại Giới Đàn Quảng Đức 2011. HT Thích Nguyên Siêu
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Chư Tăng Câu Hội. HT Thích Nguyên Siêu

Tham Luận:
 

Hành Trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức.  HT Thích Bảo Lạc
Cuộc đời và sự nghiệp của HT Thích Thiện Minh. HT Thích Nguyên Siêu
 

 

Hình ảnh:

Hình ảnh Khai Mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức Và Ngày Về Nguồn 5
Hình ảnh Tấn đàn Truyền Giới Tỳ Kheo
Hình ảnh Tấn đàn Truyền Giới Bồ Tát
Hình ảnh Khoáng Đại 01: Bồ Tát Thích Quảng Đức
Hình ảnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

 

 

---o0o---

Cập nhật ngày: 13-09-2011

 

 


 

Trở về Trang Mục lục tổng quát