...... ...

.

 

 

 

Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011

 

 

Một số hình ảnh
Cảnh Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
do Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt khai sơn và trụ trì

 

 


 


Trở về Trang Lễ Hiệp Kỵ 2011


 

---o0o---

Cập nhật ngày: 09-03-2011

 

 


 

Về mục lục Lễ Hiệp Kỵ 2011