Khóa Tu Học
 Phật Pháp tại Úc Châu

 

 

 

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 1 (2001) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 2 (2002) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 3 (2003) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4 (2004) tại Victoria
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5 (2005) tại Canberra
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 6 (2006) tại Adelaide
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 (2007) tại Victoria
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 (2008) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 (2010) tại Adelaide
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 11 (2011) tại Victoria
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 12 (2012) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 (2013) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 (2014) tại Canberra
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại Sydney
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 (2016) tại Victoria

 


 

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục