KHÓA TU HỌC
PHẬT PHÁP ÚC CHÂU kỳ 5

do Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc đại lợi – Tân tây lan
tổ chức.

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 5  
tại Birrigai Outdoor School, Thủ Đô Canberra
(Từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 đến ngày 04 tháng 1 năm 2006)


CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Giờ

Thứ bảy 31/12/05

Chủ nhật

1/1/06

Thứ hai

2/1/06

Thứ ba

3/1/06

Thứ tư 4/1/06

 

Buổi sáng
 8.30 –11am

 
Khai Mạc
(lúc 10.30 am)

Khai Thị:
HT Hội Chủ
Hội Thảo Phật Pháp:

 HT Bảo Lạc
TT Quảng Bình
TT Nguyên Trực
ĐĐ.Viên Trí,
 ĐĐĐạo Thông,
 ĐĐ Đạo Hiển
 ĐĐ Tuệ  Chơn
Lớp thiếu nhi:
ĐĐ Hạnh Hảo

Khai Thị:
HT Bảo Lạc
Hội Thảo Phật Pháp:
  
TT Như Điển,
TT Nhật Tân
TT Tâm Minh
TT.Thiện Hiền,
ĐĐ Thiện Đạt
ĐĐ.Hạnh Tri,
SC.Hằng Liên
Lớp thiếu nhi:
TT Quảng Ba

Khai Thị:
TT Như Điển
|
Hội Thảo Phật Pháp:
TT Quảng Ba,
TT. Như Định
ĐĐ. Nguyên Tạng,
ĐĐ. Giác Tín,
ĐĐ Hạnh Hiếu
ĐĐ Phổ Huân
ĐĐ Hạnh Thức
Lớp thiếu nhi:
SC Hạnh Trì

Khai Thị:
TT Quảng BaBế Mạc

(10.30am)

 

 

 

 

 

 

  

Buổi chiều
3.00 – 4.30pm


 

 

Lớp A:
ĐĐ Viên Trí

(Hạnh nguyện giữa Bồ Tát & A La Hán)
 

Lớp B:
ĐĐ Nguyên Tạng

(Kinh Chân Hạnh Phúc)


Lớp thiếu nhi:

ĐĐ Hạnh Hảo 

Lớp A:
TT Tâm Minh

(Người Phật tử thờ cúng, lạy Phật thế nào để khỏi mang tính chất thần quyền)
 

Lớp B:
TT Nguyên Trực

(Thực Hành Tứ Nhiếp Pháp trong xã hội văn minh vật chất)

Lớp thiếu nhi:

ĐĐ Hạnh Hảo

Lớp A:
ĐĐ Hạnh Tri
 
(Luật nhân quả trong giáo lý duyên khởi)

Lớp B:
TT Như Điển
(Quan niệm của người Phật tử mỗi khi tụng Kinh niệm Phật & hành thiền)

Lớp thiếu nhi:

TT Quảng Ba

Lớp A:
TT Như Định

( Người học Phật luôn ý thức cuộc đời là vô thường)

Lớp B:
  TT Quảng Ba
(Đạo Phật và xã hội Tây Phương)
Lớp thiếu nhi:

SC Hạnh Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi tối
8.15- 9.45 pm

 

Lớp A:
 ĐĐ Đạo Thông

( Pháp môn niệm Phật

Lớp B:
TT Nhật Tân

( Nghiệp lực của chúng sanh đa dạng)

Lớp A:
ĐĐ Hạnh Hiếu

( Biết sự ham muốn &  ý thức đầy đủ vật chất để có một cuộc sống an lành)

Lớp B:
TT Thiện Hiền

(Người Phật tử tại gia có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội)

Lớp A:
ĐĐ Giác Tín
(Ứng dụng y phương minh của Đạo Phật)

Lớp B:
 TT Tịnh Đạo
(Mục đích của Đạo Phật là giải thoát chúng sanh khỏi vòng sinh tử luân hồi)

Lớp A:
TT Quảng Nghiêm
 (Phương pháp sám hối của Đạo Phật có tác dụng với sự tu tập)
Lớp B:
TT Phước Nhơn
(Pháp môn niệm Phật hợp thời nghi)

 

 ---o0o---

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lơi – Tân Tây Lan

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5

Thời Khóa Biểu và Hiệu Lệnh

GIÔØ GIAÁC

THÔØI BIEÅU

Taïi

Hieäu Leänh

5:00 am

Kiểng thức chúng (Getting up)

 

3 hoài 3 tieáng

5:30 am

Hô canh, Tịnh niệm, Công phu (Meditation & Group Chanting)

Chaùnh ñieän

3 tieáng

7:00 am

Dùng điểm tâm (Breakfast)

Chaùnh ñieän

1 hoài 3 tieáng

8:30-11 am

Hội thảo giáo lý (Seminar on Buddhism)

Trai Ñöôøng

1 hoài 3 tieáng

12:00 pm

Thọ trai (Ceremonial Lunch)

Trai Ñöôøng

3 tieáng

3:00-4:30 pm

Học Phật Pháp (Dhamma Lessons)

Chaùnh ñieän

1 hoài 3 tieáng

6:00 pm

Dược thực (Dinner)

Trai Ñöôøng

3 tieáng

7.30pm

Tụng niệm (Meditation & Group Chanting)

Chaùnh ñieän

3 tieáng

8:15-9:45 pm

Học Phật Pháp (Dhamma Lessons)

Trai Ñöôøng

1 hoài 3 tieáng

10:30 pm

Hô canh ngồi thiền (Sitting meditation)

Chaùnh ñieän

3 tieáng

11:00 pm

Chỉ tịnh (Resting)

 

1 hoài 3 tieáng

 Ghi chú: *đánh thức sáng = 3 hồi 3 tiếng.

* Dùng cơm = 1 hồi.

* Học và tụng kinh = 3 tiếng

(dùng cơm, tụng kinh và lên lớp học nên đánh hiệu lệnh trước 10 phút)

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UÐL-TTL

Ban Tổ Chức
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5

Tổ chức tại Birrigai Outdoor School, Tharwa, Canberra 1-5/1/2005

Chứng Minh:    Hòa Thượng Thích Như Huệ
                         Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Ban Giảng Huấn: HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Trường Sanh
 

Trưởng Ban Tổ Chức: Thượng Tọa Thích Quảng Ba

Phó Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Thiện Hiền

Phụ tá Trưởng Ban: Đại Đức Thích Giác Tín, Đại Đức Thích Đạo Hiển

Thư Ký: Đại Đức Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Phổ Huân

Thủ quỹ: Đại Đức Thích Hạnh Tri, Sư Cô Thích Nữ Hằng Liên.

Phụ tá Ban Hành Chánh: SC Đạo Hỷ, Đh Xuân Đào, Đh Mỹ Liên.

Ban Học Tập: ĐĐ Thích Giác Tín
Tri Chung Bảng- Hiệu Lệnh:
ĐĐ Hạnh Tịnh, Sa Di Hạnh Duyên

Ban Quản Chúng: ĐĐ Thích Đạo Thông, SC Thích Nữ Hằng Liên

Trưởng Chúng Cư Sĩ Nam: Như Tuệ,

Trưởng Chúng Cư Sĩ Nữ: Tâm Quang

Ban Thiết Trí Trang Hoàng: TT Thích Thiện Hiền, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Tuệ Chơn, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Tịnh, SD Hạnh Niệm, SD Hạnh Duyên.

Ban Nghi Lễ: TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Đạo Thông

Ban Vận chuyển: Đh Thìn, Đh Nhuận Tín, Đh Lộc.

Ban Hành Đường: Đh Diệu Tín, Đh Thiện Hiền, Diệu Hương, Thị Tấn, Thị Tần, Trần thị Thi.

Ban Trai Soạn: SC Đạo Nghiêm, SC Đạo Từ, Đh Diệu Không, Đh Diệu Thảo, Đh Diệu Yến, Đh Chơn Cầu, Diệu Hoa, Diệu Hòa, Hoàng thị Lễ, Nhật Ngọc, Diệu Thiện, Diệu Phẩm,
Ban Y Tế:
Đạo hữu Như Tuệ, mời thêm Học viên có kiến thức chuyên môn.

Ban Thị Giả: Đại Đức Hạnh Tịnh, Sa Di Hạnh Bổn, SD Hạnh Niệm.

Ban Âm Thanh, Ánh Sáng: Đh Thìn, Đh Nhuận Tín,

Ban Quay Phim, Nhiếp Ảnh: ĐĐ Giác Tín, Sa Di Hạnh Bổn, Quảng Nghĩa.

Ban Hương Đăng: SC Đạo Nghiêm, SC Đạo Thanh.

Ban Vệ Sinh: Học viên , do Ban Quản Chúng chia.
Ban thu âm băng giảng: Diệu Tín, Thị Tần, Thị Tâm, Tâm Quang.
 

---o0o---

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 5  tại Birrigai Outdoor School, Thủ Đô Canberra
(Từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 đến ngày 04 tháng 1 năm 2006)

Nội Quy / Rules

 

Điều 1.    Nói năng hòa nhã, nhỏ nhẹ. ( Talk gently and softly)

Điều 2.    Giữ yên lặng sau 11:00 đêm (Keep quiet after 11:00 pm)

Điều 3     Không được vắng mặt trong các buổi học, tụng kinh và sinh hoạt (Permission must be sought when absent from classes, chanting sessions,  general activities.)

Điều 4     Không được tự ý di chuyển đồ đạc,vật dụng trong chùa. (Do not remove things from their original places)

Điều 5     Tôn trọng tài sản chung và giữ gìn môi trường, môi sinh trong sạch (Do not damage property, and keep tidy.)

Điều 6     Sinh hoạt đúng giờ khi nghe hiệu lệnh. (Be on time when bell rang)

Điều 7     Không hút thuốc trong các phòng (Smoking inside is strictly not permitted)

Điều 8     Tắt điện thoại di động trong các giờ sinh hoạt. ( Mobile phones are to be switched off during formal sessions).

 

 

Danh Sách Phật Tử tham dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 5

STT

Ten

PhapDanh

Chua

1

 

Töø Thö

Cabra

2

 

Dieäu Taâm

Minh Giaùc

3

 

Dieäu Baûo

Quaûng Ñöùc

4

 

Dieäu Haûi

Quaûng Ñöùc

5

 

Ñoàng Giaùc


 

6

 

Thieän Aân

Minh Giaùc

7

 

Ñoàng Phaùp

Minh Giaùc

8

 

Taâm Aân

Minh Giaùc

9

 

Dieäu Phöôùc

Minh Giaùc

10

 

Minh Ñònh

Quaûng Ñöùc

11

 

Chuùc Quaûng

Cabra

12

 

Thieän Giaùc

Minh Giaùc

13

 

Dieäu Khieát


 

14

 

Dieäu Lai

Thieàn Quang

15

Buøi Daniel


 

Quaûng Ñöùc

16

Buøi Höõu Khoa

Quaûng Nghóa

Quaûng Ñöùc

17

Buøi Thanh Katherine Vaân


 

Quaûng Ñöùc

18

Buøi thò Queá

Dieäu Laïc

Thieàn Quang

19

Cao Kate Yeán

Giaùc Hoaøng

Huyeâàn Quang

20

Chaâu thò Dung

Hieàn Trang

Thieàn Quang

21

Chung vaên Söôùc

Thieän Thaønh

Thieàn Quang

22

Doaõn thò Hoaø

Taâm Thuaän

Quaûng Ñöùc

23

Haø Thanh Quang

Dieäu Thaät

Minh Giaùc

24

Haø thò Höông

Nhö Löõ

Quaûng Ñöùc

25

Hoaøng thò Thanh Haø

Nguyeân Töø

Quaûng Ñöùc

26

Höùa Baïch Phöôïng

Nguyeân Höông

Phaùp Hoa

27

Huyønh Olivia

Quaûng Haûi

Quaûng Ñöùc

28

Huyønh Tuyeát Hoàng

Giaùc Thuaän

Phaùp Baûûo

29

Kieàu Tuyù Nga

Dieäu Ngoïc

Phaùp Baûûo

30

Laâm thò Kim Loan

Thieän Lieân

Ñöùc Quoác

31

Leâ Hoàng Vaân

Tònh Thöôøng

An Laïc Haïnh

32

Leâ Höùa Trung


 

Phaùp Hoa

33

Leâ Ngoïc Aån

Quaûng Ñaït

Thieàn Quang

34

Leâ thò AÙ

Chuùc Lieâm

Phaùp Baûûo

35

Leâ thò Hoûa

Dieäu Haïnh

Thieàn Quang

36

Leâ thò Huaán

Dieäu Baûo

Quaûng Ñöùc

37

Leâ thò Öng

Dieäu Thuaän

Minh Giaùc

38

Löu thò Löông

Thöôøng Huïeâ Haïnh

Huyeâàn Quang

39

Löu thò Oanh

Tònh Aân

Thieàn Quang

40

Lyù Chaùnh

Giaùc Ñaïo

Huyeâàn Quang

41

Lyù Maät Thaønh

Minh Taán

Thieàn Quang

42

Mai Thò Höông

Quaûng Hoa

Höng Long

43

Ñaëng Hieäp YÙ

Haïnh Chöông

Thieàn Quang

44

Ñaëng Myõ Haïnh

Nguyeân Haân

An Laïc Haïnh

45

Ñaøo thò Sang

Ngoïc Thuaän

Phaùp Hoa

46

Ngoâ Hoàng Lyù

Chuùc Toaøn

Phaùp Baûûo

47

Ngoâ Minh Phöông

Chuùc Y

Phaùp Baûûo

48

Ngoâ Ñoaøn Khang

Chuùc Baèng

Phaùp Baûûo

49

Ngoâ thò Phuùng

Nguyeân Haèng

Quaûng Ñöùc

50

Ngoâ thò Rôùt

Thieän Tònh

Phaùp Hoa

51

Ngoâ thò Tyù


 

Quaûng Ñöùc

52

Nguyeãn Bích Lam

Chuùc Bích

Phaùp Baûûo

53

Nguyeãn Bình

Minh Chính

Quaûng Ñöùc

54

Nguyeãn Dieãm Trang


 

Vaïn Haïnh (Melbourne)

55

Nguyeãn Dieãm Trinh


 

Vaïn Haïnh (Melbourne)

56

Nguyeãn Döông Sôn

Quaûng Trí

Quaûng Ñöùc

57

Nguyeãn Khaùnh Vi

Quaûng Tuù

An Laïc Haïnh

58

Nguyeãn Myõ Linh

Thieän Hieàn

Vaïn Haïnh (Canberra)

59

Nguyeãn Ngoïc Yeán

Thanh Phi

Quaûng Ñöùc

60

Nguyeãn Phöông Kieàu

Quaûng Löông

An Laïc Haïnh

61

Nguyeãn Phöông Thaûo


 

Quaûng Ñöùc

62

Nguyeãn Phöôùc Trung

Nguyeân Chí

Quaûng Ñöùc

63

Nguyeãn Quoác Trí


 

Vaïn Haïnh (Melbourne)

64

Nguyeãn Thanh Nguyeät

Taâm Quang

Quaûng Ñöùc

65

Nguyeãn Thaùi Thuïc Ñöùc

Giaùc Trí

Quaûng Ñöùc

66

Nguyeãn thò Aâu

Ñöùc Taøi

Phaùp Baûûo

67

Nguyeãn thò Chín

Quaûng Phaåm

Huyeâàn Quang

68

Nguyeãn thò Gaùi

Dieäu Dung

Phaùp Baûûo

69

Nguyeãn thò Hieáu

Minh Ñaïo

Minh Giaùc

70

Nguyeãn thò Kim Hieáu

Haûi Yeán

Quaûng Ñöùc

71

Nguyeãn thò Löu

Aân Vuõ

Phaùp Hoa

72

Nguyeãn Thò Minh

Dieäu Söông

Quaûng Ñöùc

73

Nguyeãn thò Ñaït

Thieän Thaønh

Phaùp Baûûo

74

Nguyeãn thò Ngöu

Ngoïc Thaûo

Phaùp Baûûo

75

Nguyeãn thò Söûu

Dieäu Quyù

Thieàn Quang

76

Nguyeãn thò Tö

Dieäu Taâm

Phaùp Hoa

77

Nguyeãn thò Tuyeàn

Hieàn Haûi

Thieàn Quang

78

Nguyeãn thò Tuyeát Baïch

Taâm Huïeâ

Phaùp Baûûo

79

Nguyeãn thò Tuyeát Nhung

Dieäu Tín

Vaïn Haïnh (Canberra)

80

Ñinh thò Phuïng

Ñoàng Hieáu

Phaùp Hoa

81

Ñinh thò Ty

Chí Coâng

An Laïc Haïnh

82

Ñoã Hoaøi Vaân

Giaùc Thuyø

Huyeâàn Quang

83

Ñoã Kim Dung

Giaùc Hoaù

Huyeâàn Quang

84

Ñoã Nancy

Quaûng Höông

Huyeâàn Quang

85

Ñoã Tina

Quaûng Bích

Huyeâàn Quang

86

Phaïm Anh Quoác

Quaûng Kyø

Huyeâàn Quang

87

Phaïm Jimmy


 

Quaûng Ñöùc

88

Phaïm Julie


 

Quaûng Ñöùc

89

Phaïm Nhö Taøi

Chaùnh Ñöùc Huy

Huyeâàn Quang

90

Phaïm Quoác Thuaàn

Quaûng Ñaïm

Huyeâàn Quang

91

Phaïm thò Doan

Baïch Vaân

Quaûng Ñöùc

92

Phaïm Thò Hoaøng Phaán

Thieän Phaán

Phoã Quang

93

Phaïm thò Höõu

Chaân Myõ Löông

Quaûng Ñöùc

94

Phaïm thò Nguyeät

Dieäu Nga

Thieàn Quang

95

Phaïm vaên Long


 

Quaûng Ñöùc

96

Phan Minh Quaân


 

Höng Long

97

Phan Minh Tuaán


 

Höng Long

98

Phan thò Hoaø


 

Quaûng Ñöùc

99

Phan thò Hueä

Dieäu Trí

Quaûng Ñöùc

100

Phan thò Phaùi

Ñöùc Töø

Höng Long

101

Phöông Nhö Aâm

Giaùc Nhö

Huyeâàn Quang

102

Quaùch Höông

Anh Ngoïc

Quaûng Ñöùc

103

Tieàn Anh Thô

Taâm Quang

Vaïn Haïnh (Darwin)

104

Tieâu Em Lan

Dieäu Hoa

Thieàn Quang

105

Toâ Ngoïc Ninh

Quaûng Thaønh

Thieàn Quang

106

Toân thò Aùnh

Chuùc Loan

Phaùp Baûûo

107

Traàn Coâng Thuyù Ñònh


 

Höng Long

108

Traàn Ngoïc Tieân

Quaûng Nieäm

Quaûng Ñöùc

109

Traàn thò Coûn

Ñöùc Nghieâm

Quaûng Ñöùc

110

Traàn Thò Dung

Tònh Baûo

Phoå Minh

111

Traàn thò Naïi

Thieän Haø

Phaùp Hoa

112

Traàn thò Ñaøo

Dieäu Mai

Phaùp Baûûo

113

Traàn thò Nöõ

Hieàn Minh

Huyeâàn Quang

114

Traàn thò Phong

Thuaän Ngoïc

Huyeâàn Quang

115

Trieäu Peter


 

Phaùp Hoa

116

Tröông Vieát Huøøng

Vaïn Taán

Phoå Hieàn

117

Tuù Quaùch Yeán


 

Phaùp Baûûo

118

Vi Thò Aùnh Hoàng

Dieäu Töôøng

Huyeâàn Quang

119

Voõ Hieàn Chaân

Dieäu Taâm

Thieàn Quang

120

Voõ Hoàng Mai

Thieän Baûo

An Laïc Haïnh

121

Voõ Jacki


 

Quaûng Ñöùc

122

Voõ Kim Truùc

Dieäu Quang

Vaïn Haïnh (Melbourne)

123

Voõ thò Gaëp

Dieäu Hieàn

Quaûng Ñöùc

124

Voõ thò Huïeâ

Chuùc Lieâm

Phaùp Baûûo

125

Voõ thò Nga

Quaûng Hyû

Huyeâàn Quang

126

Voõ vaên Quoác

Minh Hieáu

Thieàn Quang

127

Vuõ Anna

Giaùc Nhö

Huyeâàn Quang

 

 

 

Khoa_tu_2005

At first page       Next page

1 of 5

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2