Tu Viện Quảng Đức, ngày 15-1-2014

 

THƯ CUNG THỈNH

THAM DỰ KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG KỲ 15

 

Kính gởi:  Chư Tôn Đức Tăng Ni  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi –Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày. Năm nay Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con được Hội Đồng Điều Hành và Tổng Vụ Tăng Sự giao phó trách nhiệm tổ chức Mùa An Cư lần thứ 15 của Giáo Hội. Đạo Tràng chúng con đã thỉnh ý Chư Tôn Giáo Phẩm trong Giáo Hội và quý Ngài đã đồng thuận tổ chức kỳ An Cư Kiết Đông năm nay tại Tu Viện Quảng Đức theo ngày giờ như sau:

Ngày Thứ Ba, 1-7-2014: Lễ Khai Mạc lúc 9 giờ sáng

Ngày Thứ Sáu, 11-7-2014: Lễ Bế Mạc lúc 11 giờ trưa

Thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức có mặt tại Tu Viện Quảng Đức chiều thứ hai, 30/6/2014, để dự phiên họp tiền An Cư. 

Thay mặt Chư Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại ĐứcTăng Ni vì sự trường tồn của Phật Pháp, sự trang nghiêm của Giáo Hội, sự lợi lạc của quần sanh và sự hòa hợp gắn bó của Tăng Già trong mọi công tác Phật sự chung của Giáo Hội, mà Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hoan hỷ quang lâm chứng minh, kiết giới an cư, thọ trì giới pháp, giảng dạy giáo lý, tu học trong 10 ngày để cho hàng hậu học chúng con được ân triêm công đức của quý Ngài trên bước đường hoằng pháp lợi sanh trên xứ người.

Chúng con gởi kèm theo đây Phiếu Hồi Báo (download), xin quý Ngài hoan hỷ phúc đáp sớm, để Ban Tổ Chức chúng con tiện việc sắp xếp nơi cư trú và phương tiện đón rước.

Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con ước nguyện được cung đón và đảnh lễ cúng dường Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Mùa An Cư lần thứ 15 này. Thành tâm bái thỉnh và kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự viên thành.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức,

 

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương                                                                                               

 


 


 

TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC

KHÓA AN CƯ KỲ 15
(Từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014)

 

PHIẾU HỒI BÁO
 

 

Đạo hiệu:_________________________________________________
Tên tự viện:_______________________________________________
Giáo phẩm:________________________________________________
Năm thọ giới Tỳ Kheo
(để giúp BTC xếp đúng chỗ ngồi Cúng Quá Đường):_________
Sẽ tham dự khóa An Cư Kiết Đông : 
Thời gian tham dự:_____ ngày,   Trọn khóa
Từ ngày:________ đến ngày:_________________
Số lượng:____Tỳ Kheo___Tỳ Kheo Ni,  ___Sa Di ___ Sa Di Ni ___ Thức Xoa Ma Na Ni
Số lượng Cư Sĩ:_________Nam _______ Nữ
Phương tiện di chuyễn: Máy bay______; Xe bus______ 
Thời gian đến  ngày: ___________ giờ_____ hãng máy bay:__________

Số lượng người:____________
Số phone liên lạc khi đón ở phi trường/ bus station: _______________________

 

(Lưu ý: để giúp Ban Tổ Chức tiện việc cung nghinh đón rước, xin Chư Tôn Đức khi book vé máy bay đến Melbourne, xin lấy vé đến phi trường Tullamarine, (chứ không phải phi trường Avalon).


Xin Chư Tôn Đức hoan hỷ hồi báo trước ngày 15-6-2014,
để Ban Tổ Chức biết được số lượng hầu sắp xếp việc cư trú.

Thành kính cảm tạ Chư Tôn Đức quan tâm hồi báo.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

.

 

 

 Trở về mục lục