Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557
( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

LỊCH GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT Ð ÔNG KỲ 14 

Thời gian

Khai Thị

(sau thời công phu)
 

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa
9.00am-11am tại Chánh Đi
ện
 

Cúng Quá Đường
11.45am-12.45pm
(Thí Chủ cúng dường trai phạn)

Lễ tụng Lương
 Hoàng Sám
 
2.30pm-4pm
(Chư Tăng Ni
& Phật tử tham dự đầy đủ)

Khoá lễ Tịnh Độ: 7pm-7.30pm (Chánh Ðiện)
 & Thuyết pháp: 7.30pm-9pm. Giảng Sư phụ trách
Truyền Âm vào Paltalk

Pháp Đàm:Giáo lý, Phật sự, Nghi quỹ...[tất cả Tăng Ni tham dự]
8-9pm tại Hậu Tổ

Thứ ba
2/7/2013

 


Lễ Khai Hạ
 & Kiết giới Trường
(hình)
 

Phật Tử
TV. Minh Quang
(hình)

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám
(hình)

Tịnh Độ ở đâu ?
(TT Nguyên Tạng)
 
(hình)- mp3

HT Huyền Tôn
(hình)

Thứ tư
3/7/2013


HT Huyền Tôn
hình- mp3


Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

(hình)-

Phật Tử
TV. Minh Quang

(hình)-

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám
(hình)-

 Xây dựng quan hệ
giữa Tăng Ni & PTVN Hải ngoại
(HT Quảng Ba) 
 (hình)- mp3


HT Như Hu


(hình)

Thứ năm
4/7/2013


HT Như Huệ
hình- mp3

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

 (hình)

Phật Tử
TV. Minh Quang

 (hình)

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám
 (hình)

Ứng dụng Phật Pháp
vào đời sống hiện đại
(TT Nguyên Trực)  
 (hình)- mp3


HT Bảo Lạc
 (hình)

Thứ sáu
5/7/2013

HT Bảo Lạc
 (hình)- mp3

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

 (hình)

Phật Tử
TV. Minh Quang

 (hình)

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám
 (hình)

 Thiền Tịnh Song Tu
(TT Thiện Hiền)
 (hình)- mp3


Họp Giáo Hội

Thứ bảy
6/7/2013

HT Giác Ngộ
(hình)

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

(hình)

Phật Tử
TV. Minh Quang

(hình)

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám
(hình)

 Xây dựng
& Tổ chức GH
(HT Trường Sanh)
 (hình)- mp3


HT Minh Hồi

Chủ Nhật
7/7/2013

HT Trường Sanh
(hình)


Lễ Mừng Chu Niên
10 năm thành lập
Thiền Viện Minh Quang

(hình)

Phật Tử
TV. Minh Quang

(hình)

Chẩn Tế Cô Hồn
(Chứng Minh: HT Huyền Tôn; Gia Trì:TT Tâm Minh
& Kinh Sư)

(hình)

 

 Củng cố niềm tin cho người Phật tử
(TT Bổn Điền)
 (hình)- mp3


HT Quảng Ba

Thứ hai
8/7/2013

HT Quảng Ba

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

Phật Tử
TV. Minh Quang

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám

 Các Pháp tu tập
(TT Giác Tín)

 


HT Trư
ờng Sanh

Thứ ba
9/7/2013

TT Tâm Phương

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

Phật Tử
TV. Minh Quang

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám

Kiến lập đạo tràng
(TT Tâm Phương)


HT Quảng Ba

Thứ tư
10/7/2013

TT Nguyên Trực

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

Phật Tử 
Chùa Pháp Bảo

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám

 Sự kế thừa Phật Pháp tại Hải ngoại
(TT Nhật Tân)


HT Minh Hi
ếu

Thứ năm
11/7/2013

TT Nhật Tân

Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa

Phật Tử 
 Chùa Quan Âm

Thọ Trì
Lương Hoàng Sám

Thiền Trà

Thiền Trà

Thứ sáu
12/7/2013

Lễ Giải Chế,
T
ự tứ
Lễ Giải Chế,
T
ự tứ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 01-07-2013