Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIETNAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI UĐL - TTL

 

 

 


Kiết Đông

 

Tôi đến Minh Quang từ thuở nào

Giờ đây trở lại thấy nao nao

gặp Thầy Minh Hiếu, Người  xây dựng

Chùa đẹp huy hoàng cao vút cao

 

Chiếc Y vàng nhộm Đông giá tuyết

Gần trăm Thầy, hát tiếng Đại Từ Bi

Lời vút cao chẻ núi xanh rì

Vang tiếng gọi bất tư nghì vô tận

 

Nhịp bước kinh hành tựa tuyết rơi

Ánh vàng rực chiếu mấy lưng trời

Thì ra , Đại Đức về tu Hạ

Tiếng kệ lời Kinh cứu khổ đời

 

Phật Đà tiếng gọi của chúng sanh

Tiếng nói Từ bi tiếng trọn lành

Mười đêm chỉ một tâm tu niệm

Anh đã thấy gì ?Lẽ đạovô sanh.

Cứ, mãi tu hành...

 

Viết tại Trường Hạ Minh Quang PL 2557,
Việt Lịch 4892
HT Thích Huyền Tôn

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013