Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Trường Hạ Minh Quang kỳ 14

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI

Stt

Đạo hiệu

Tự viện

1             

HT. Thích Huyền Tôn

Chùa Bảo Vương (VIC)

2             

HT. Thích Như Huệ

Chùa Pháp Hoa (SA)

3             

HT. Thích Giác Ngộ

Tổ Đình MĐQ (USA)

4             

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo (SYD)

5             

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh (Canberra)

6             

HT. Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên (NZL)

7             

HT. Thích Minh Hồi

Như Lai Thiền Tự (USA)

8             

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang (SYD)

9             

HT. Thích Giác Thạnh

Chùa Vạn Hòa (VN)

10         

TT.Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang (SYD)

11         

TT. Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Đà (NSW)

12         

TT. Thích Minh Chân

Trúc Lâm Tịnh Xá (VN)

13         

TT. Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang (QLD)

14         

TT. Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn (NSW)

15         

TT. Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm (SYD)

16         

TT. Thích Tâm Phương

TV Quảng Đức (VIC)

17         

TT. Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang (SYD)

18         

TT. Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang (SYD)

19         

TT. Thích Nguyên Tạng

TV Quảng Đức (VIC)

20         

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng (VIC)

21         

TT. Thích Minh Hội

TV Minh Quang (SYD)

22         

TT. Thích Nhuận Kim

Chùa Hưng Long (NSW)

23         

TT. Thích Minh Diệu

Kỳ Viên Thiền Viện (USA)

24         

ĐĐ. Thích Minh Thường

 TV Minh Quang (SA)

25         

Đ Đ.Thích Thông Ánh

TV Vạn An (SYD)

26         

ĐĐ. Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh (VIC)

27         

ĐĐ. Thích Nhuận Chơn

 Chùa Kim Cang (VIC)

28         

ĐĐ. Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác (SYD)

29         

ĐĐ. Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa (SA)

30         

ĐĐ. Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều (SYD)

31         

ĐĐ. Thích Đồng Thanh

Chùa Kim Cang (VIC)

32         

ĐĐ. Thích Thông Hiếu

 Chùa Huệ Quang (VIC)

33         

ĐĐ. Thích Thông Tuệ

 Tu Viện Minh Giác (NSW)

34         

ĐĐ. Thích Giác Phong

Tịnh Xá Ngọc Tín (VN)

35         

ĐĐ. Thích Minh Thiên

TV Minh Quang (WA)

36         

ĐĐ. Thích Nghiêm Tịnh

Chùa A Di Đà (NSW)

37         

ĐĐ. Thích Hạnh Tịnh

 Dược Sư Bảo Tự (SYD)

38         

ĐĐ. Thích Hạnh Phước

Chùa Minh Giác (SYD)

39         

ĐĐ. Thích Hạnh Phát

Tu Viện Minh Giác (SYD)

40         

ĐĐ. Thích Minh Siêu

Tịnh Xá Ngọc Thiền (VN)

41         

ĐĐ. Thích Viên Từ

Chùa Pháp Hoa (SA)

42         

ĐĐ. Thích Giác Thuần

Chùa Pháp Bảo (NSW)

43         

Ni Sư TN Quý Liên

Tịnh Xá Ngọc Cơ (VN)

44         

Ni Sư TN Thắng Liên

Tịnh Xá Ngọc Ninh (VN)

45         

Ni Sư TN Tịnh Chánh

Chùa Tuệ Quang (VN)

46         

Ni Sư TN Tâm Lạc

Chùa Liên Hoa (SYD)

47         

Ni Sư TN Trí Lưu

Chùa Linh Sơn (QLD)

48         

Ni Sư TN Viên Thông

Chùa Quan Âm (SA)

49         

Sư Cô TN Như Như

Chùa Báo Ân (SYD)

50         

Sư Cô TN Huệ Khiết

Chùa Báo Ân (SYD)

51         

Sư cô  TN An Hiếu

 Chùa Thiên Ấn (SYD)

52         

Sư Cô TN Thảo Liên (1)

TX Minh Đăng Quang (SYD)

53         

Sư Cô TN Thảo Liên (2)

TV Minh Quang (SYD)

54         

Sư Cô TN Nguyên Liên

Tịnh Xá Ngọc Cơ (VN)

55         

Sư Cô TN Thuận Liên

TV Minh Quang (SYD)

56         

Sư Cô TN Thuận Liên

Tịnh Xá Ngọc Châu (VN)

57         

Sư Cô TN Nguyên Khai

NPĐ An Lạc Hạnh (VIC)

58         

Sư Cô TN Hạnh Nguyên

Chùa Pháp Hải (VIC)

59         

Sư Cô TN Phổ Huệ

Chùa Pháp Hải (VIC)

60         

Sư Cô TN Linh Thuận

(SYD)

61         

Sư Cô TN Đạo Hỷ

TV Vạn Hạnh (Canberra)

62         

Sư Cô TN Đạo Thanh

TV Vạn Hạnh (Canberra)

63         

Sư Cô TN Huệ Nghĩa

Chùa Thiên Ấn (SYD)

64         

Sư Cô TN Đạo An

TV Vạn Hạnh (Canberra)

65         

Sư Cô TN Đạo Từ

TV Vạn Hạnh (Canberra)

66         

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Vạn Hạnh (Canberra)

67         

Sư Cô TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh (Canberra)

68         

Sư Cô TN Giác Niệm

Chùa Pháp Bảo (SYD)

69         

Sư Cô TN Giác Trí

Chùa Pháp Bảo (SYD)

70         

Sư Cô TN Hạnh Liên

TX Minh Đăng Quang (SYD)

71         

Sư Cô TN Trung Ngọc

(SYD)

72         

Sư Cô TN Huệ Nhẫn

Chùa Liên Hoa (SYD)

73         

Sư Cô TN Chơn Không

Chùa Liên Hoa (SYD)

74         

Sư Cô TN Huệ Minh

Chùa Liên Hoa (SYD)

75         

Sư Cô TN Lệ Trang

Chùa Diệu Âm (VIC)

76         

Sư cô TN Diệu Đức

Chùa Diệu Âm (VIC)

77         

Thức Xoa TN Đạo Hiếu

TV Vạn Hạnh (Canberra)

78         

Sa Di Ni TN Nhật Mai

(QLD)

79         

Sa Di Ni TN Liên Thiện

TV Minh Quang (SYD)

80         

Sa Di Ni TN Thông Từ

Chùa Pháp Hoa (SA)

 

  

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013