Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG

 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )
 

---o0o---

 

Ban Duy Na & Duyệt Chúng Trường Hạ Minh Quang

 

Ngày

Hô canh &

 Công Phu Khuya

Thọ Trì Kinh PhápHoa

Quá Đường

Thọ Trì
 Lương Hoàng Sám

Tịnh Độ

Hô canh chỉ Tịnh

Ngày 2 / 7

 

 

TT. ThíchTâm Minh

TT. ThíchThiệnHiền

TT. ThíchTâm Minh

TT. ThíchThiệnHiền

TT. ThíchTâm Minh

TT. ThíchThiệnHiền

TT. ThíchTâm Minh

Ngày 3 / 7

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ ThíchViênTrí

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ ThíchViênTrí

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ ThíchViênTrí

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ ThíchViênTrí

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ ThíchViênTrí

TT. ThíchNhưĐịnh

Ngày 4 / 7

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchThiệnHiền

Ngày 5 / 7

TT. NguyênTạng

ĐĐ. ThíchHạnhPhát

TT. NguyênTạng

ĐĐ. ThíchHạnhPhát

TT. ThíchTâm Minh

ĐĐ. ThíchHạnhPhát

TT. NguyênTạng

ĐĐ. ThíchHạnhPhát

TT. NguyênTạng

ĐĐ. ThíchHạnhPhát

TT.NguyênTạng

Ngày 6 / 7

ĐĐ. ThíchNhuậnChơn

ĐĐ. ThíchViênTịnh

ĐĐ.ThíchNhuậnChơn

ĐĐ. ThíchViênTịnh

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ. ThíchViênTịnh

ĐĐ. ThíchNhuậnChơn

ĐĐ. ThíchViênTịnh

ĐĐ.ThíchNhuậnChơn

ĐĐ. ThíchViênTịnh

ĐĐ. ThíchNhuậnChơn

Ngày 7 / 7

TT. Thích Đạo Thông

ĐĐ.ThíchNghiêmTịnh

Lễ Mừng Chu Niên
10 năm thành lập
Thiền Viện Minh Quang

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ. ThíchNghiêmTịnh

      
Chẩn tế

TT. Thích Đạo Thông

ĐĐ. ThíchNghiêmTịnh

TT. Thích Đạo Thông

 

Ngày 8 / 7

TT. ThíchPhổHương

ĐĐ. ThíchĐồngThanh

TT. ThíchPhổHương

ĐĐ. ThíchĐồngThanh

TT. ThíchTâm Minh

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchPhổHương

ĐĐ. ThíchĐồngThanh

TT. ThíchPhổHương

ĐĐ. ThíchĐồngThanh

ĐĐ. ThíchĐồngThanh

Ngày 9 / 7

ĐĐ ThíchĐạoHiển

ĐĐ ThíchThôngHiếu

ĐĐ ThíchĐạoHiển

ĐD ThíchThôngHiếu

TT. ThíchNhưĐịnh

ĐĐ. ThíchHạnhPhát

ĐĐ ThíchĐạoHiển

ĐD ThíchThôngHiếu

ĐĐ ThíchĐạoHiển

ĐD ThíchThôngHiếu

ĐĐ ThíchĐạoHiển

 

Ngày 10 / 7

Ni Sư TN TâmLạc

Ni Sư TN ViênThông

Ni Sư TN TâmLạc

Ni Sư TN ViênThông

TT. ThíchThiệnHiền

ĐĐ ThíchĐạoHiển

Ni Sư TN TâmLạc

Ni Sư TN ViênThông

Ni Sư TN TâmLạc

Ni Sư TN ViênThông

Ni Sư TN TâmLạc

 

Ngày 11 / 7

TT. ThíchGiácTín

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchGiácTín

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchTâm Minh

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchGiácTín

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

TT. ThíchGiácTín

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

ĐĐ. ThíchHạnh Tri

Ngày 12 / 7

Tự tứ

Ban nghi lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013