Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

KHÓA AN CƯ KIẾT ÐÔNG
 PHẬT LỊCH  2556

( Tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 

THỜI KHÓA BIỂU & HIỆU LỆNH

GIỜ GIẤC

THỜI BIỂU

ĐỊA ĐIỂM

HIỆU LỆNH

5am

Thức chúng

 

3 hồi 3 tiếng

5.45am

Hô canh tọa thiền.

Chánh Điện

3 tiếng

6.am-7.15am

Công phu khuya & khai thị

Chánh Điện

 

7.30am

Tảo thực

Trai đường

3 tiếng

8am

Chấp tác

Theo phân công của Ban Chức Sự

3 tiếng

9.00am-11am

Tăng Ni & Phật tử hội thảo

Giảng Đường   

1 hồi 3 tiếng

11.15am

Cúng Ngọ

Chánh điện

3 tiếng

11.45 am

Quá Đường, Kinh hành niệm Phật

Trai đường & Chánh Điện

3 tiếng

2.30pm

Thọ trì Từ Bi Thủy Sám

Chánh điện

3 tiếng

4.45pm

Công Phu Chiều

Chánh Điện

1 hồi 3 tiếng

5.30pm

Dược thực

Trai đường

3 tiếng

7.00pm-9.00pm

Thời Kinh Tịnh Độ và Phật tử nghe giảng

Chánh điện

1 hồi 3 tiếng

7.30pm-9.00pm

Tăng Ni thảo luận

Giảng Đường   

1 hồi 3 tiếng

9.30pm-10pm

Hô canh tọa thiền

Chánh điện

3 tiếng

10.30pm

Chỉ tịnh

 

1 hồi

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 03-07-2012