Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 

 

LỊCH GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT ÐỒNG KỲ 13

 

Thời gian

Khai Thị

(sau thời công phu)
 

Buổi Hội Thảo Tăng Ni & Phật tử
9.00am-11am tại Giảng Đường
 

Cúng Quá Đường
11.45am-12.45pm
(Thí Chủ cúng dường trai phạn)

Lễ tụng Thủy Sám 2.30pm-4pm
(Chư Tăng Ni & Phật tử tham dư đầy đủ)

Khoá lễ Tịnh Độ: 7pm-7.30pm (Chánh Ðiện)
 & Thuyết pháp: 7.30pm-9pm. Giảng Sư phụ trách
Truyền Âm vào Paltalk

Thảo luận Phật pháp, Phật sự, Nghi quỹ...[tất cả Tăng Ni tham dự]
7.30-9pm tại Giảng Ðường

Wed 4/7

Lễ Thọ Hạ
& Kiết giới Trường: 6am
(hình)

Lễ Khai Hạ lúc 9.30am
(hình)

Tu Viện Vạn Hạnh
Canberra

Khai Kinh (bộ thứ 1)
Từ Bi Thủy Sám

ÐÐ Ðạo Thông
(hình)

HT Huyền Tôn
(hình)

Thu 5/7

HT Huyền Tôn

(hình)
 

TT Trường Sanh
" Cuộc đời & hành trạng Ðức Ðệ Nhất
Tăng Thống Thích Tịnh Khiết"
(hình)
 

Chùa Quan Âm
Adelaide
 


Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám

(hình)
 

TT Nguyên Tạng
ÐÐ Phổ Huân
(hình)
 


TT Trường Sanh
(hình)
 

Fri 6/7

HT Như Huệ
(hình)
 


HT Minh Hiếu
"Ứng dụng tâm lý học trong công cuộc hoằng pháp"
(hình)
 

Tu Viện Nguyên Thiều
Sdyney


Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
(hình)
 

TT Thiện Hiền
ÐÐ Viên Tịnh
(hình)
 

GH họp (nghỉ hội thảo)

Sat 7/7/

HT Bảo Lạc

Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm
(hình)
Lễ Huý Kỵ 4 vị Tăng Thống
GHPGVNTN
(hình)
 

Chùa Huyền Quang
Sydney

Thọ Trì (bộ thứ 2)
Từ Bi Thủy Sám

Ni Sư Ðồng Liễu
SC Chúc HọcTT Nhuận An

Sun 8/7

HT Quảng Ba

HT Quảng Ba
" Tiến trình & hành hoạt
GHPGVNTN trong thế kỷ thứ XX"

Tu Viện Vạn Hạnh
Canberra

Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
Lễ Thượng Phan
 & Thỉnh Linh
(HT Trường Sanh)

ÐÐ Ðồng Thanh
ÐÐ Ðạo Hiển

TT Giác Tín

Mon 9/7

HT Trường Sanh

HT Bảo Lạc, HT Trường Sanh
" Ðịnh Hướng tu học và hành đạo của Tăng Ni VN tại xã hội Tây Phương"

TV Minh Quang
Sydney


Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám

TT Giác Tín
ÐÐ Nhuận Chơn
 

ÐÐ Nhuận Chơn

Tue 10/7

TT Tâm Phương

HT Bảo Lạc
" Cuộc đời & hành trạng Ðức Ðệ Tam Tăng Thống Thích Ðôn Hu"

ĐĐ Tâm Nam
& Nhóm Phật tử thân hữu Sydney


Thọ Trì
(bộ thứ 3)
Từ Bi Thủy Sám

TT Tâm Phương
ĐĐ Hạnh Phẩm

TT Tâm Phương

Wed 11/7

HT Minh Hiếu

TT Tâm Phương
"Hoạt Ðộng Xã Hội của Tu sĩ đối với chính quyền địa phương và cộng đồng Úc Việt"

ĐĐ Tâm Nam
& Sư Cô An Hiếu. Chùa Thiên Ấn, Sydney


Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám

SC Nguyên Khai
SC Thảo Liên

 

TT Tâm Minh

Thu 12/7

TT Tâm Minh


8.30am-10.am: Hoàn Kinh Thủy Sám q3 (bộ thứ 3) [HT Trường Sanh chủ lễ] 10am-11.30am cúng ngọ Phật & tiến linh [TTTâm Minh sám chủ; HTBảo Lạc thuyết linh]
 


Tu Viện Vạn Hạnh
Canberra

2-5pm:
Chẩn Tế  Cô Hồn
(Gia Trì:TT Nhuận An
& Kinh Sư)

Thiền Trà: TT Trường Sanh, TT Nhật Tân, ÐÐ Ðồng Thanh, Ca sĩ Thanh Tâm

Thiền Trà [HT Trưng Sanh, TTNhật Tân, ĐĐ Đồng Thanh, Ca sĩ
Thanh Tâm

Fri 13/7

TT Nhật Tân

TT Nhật Tân
“Phương thức ứng xử với các dư luận và mưu đồ phân hóa, vu báng nhằm mục đích phá hoại tín tâm Phật tử và đạo tình Pháp lữ của sơn môn Tăng già nhiều GH tại hải ngoại.”

Tu Viện Vạn Hạnh
Canberra

Lễ Giải Chế,
T
ự tứ

Hạ Trường
hoàn mãn

Hạ trường
hoàn mãn

             

 

                 

 

****

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 03-07-2012