Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
KHÓA AN CƯ KIẾT ÐÔNG
 ( Tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, từ ngày 04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )
Ban Duy Na & Duyệt Chúng

Ngày

Công phu
khuya

Thọ trì
buổi chiều

Tịnh Độ

Hô canh
 Sáng - Tối

Thứ 4- 4/7

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Thông

TT Nhuận An/ĐĐ Hạnh Tri

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Hiễn

Sa Di

 

 

 

 

 

Thứ 5-5/7

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Hiễn

TT Thiện Hiền/ĐĐ Hạnh Phát

TT Thiện Hiền/ĐĐ Hạnh Phát

ĐĐ Viên Tịnh

 

 

 

 

 

Thứ 6-6/7

TT Nguyên Tạng/ĐĐ Viên Tịnh

TT Nguyên Tạng/ĐĐ Viên Tịnh

TT Nguyên Tạng/ĐĐ Viên Tịnh

ĐĐ Hạnh Tri

 

 

 

 

 

Thứ 7-7/7

ĐĐ Hạnh Tri/ĐĐ Hạnh Tịnh

ĐĐ Hạnh Tri/ĐĐ Hạnh Tịnh

ĐĐ Hạnh Tri/ĐĐ Hạnh Tịnh

TT Nguyên Tạng

 

 

 

 

 

CN-8/7

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Hiển

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Hiển

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Hiển

TT Gc Tín

 

 

 

 

 

 

Thứ 2-9/7

ĐĐ Nhuận Chơn/ĐĐ Đồng Thanh

Sư Cô Nguyên Khai/Sư Cô Viên Thông

Sư Cô Nguyên Khai/Su Cô Viên Thông

Sa Di

 

 

 

 

 

Thứ 3-10/7

TT Gc Tín/ĐĐ Hạnh Phát

ĐĐ Thông Hiếu/ĐĐ Hạnh Phát

ĐĐ Thông Hiếu/ĐĐ Hạnh Phát

ĐĐ Đồng Thanh

 

 

 

 

 

Thứ 4-11/7

ĐĐ Đồng Thanh/ĐĐ Hạnh Phát

TT Gc Tín/ĐĐ Hạnh Phát

ĐĐ Đồng Thanh/ĐĐ Hạnh Phát

ĐĐ Nhuận Chơn

 

 

 

 

 

Thứ 5-12/7

TT Nhuận An/ĐĐ Nhuận Chơn

ĐÀN CHẨN TẾ: Gia trì: TT Nhuận An
Ban Kinh Suu

TT Nhuận An/TT Giác Tín

Sa Di

Thứ 6-13/7

TT Nhuận An/ĐĐ Đạo Hiển

Bế mạc

 

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 03-07-2012