Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Danh Sách Chư Tôn Ðức Tăng Ni
Tham Dự Trường Hạ Vạn Hạnh 2012

 

Số TT

Ðạo Hiệu

Đơn vị Chùa

 1.  

HT Thích Huyền Tôn

Chùa Bảo Vương-VIC

 1.  

HT Thích Như Huệ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

HT Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

HT Thích Quảng Ba

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

 1.  

HT Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên-NZL

 1.  

HT Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang-NSW

 1.  

TT Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang-QDL

 1.  

TT Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm-NSW

 1.  

TT Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn-NSW

 1.  

TT Thích Tâm Phương

TV Quảng Đức-VIC

 1.  

TT Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang-NSW

 1.  

TT Thích Phổ Hương

Chùa Huyền Quang-NSW

 1.  

TT Thích Nhuận An

Chùa Hưng Long-VN

 1.  

TT Thích Nguyên Tạng

TV Quảng Đức-VIC

 1.  

TT Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng-VIC

 1.  

TT Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Phổ Huân

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Thông Ánh

TV Vạn An-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Nhuận Chơn

TV Kim Cang-VIC

 1.  

ĐĐ Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh-VIC

 1.  

ĐĐ Thích Đồng Thanh

Chùa Thiên Bình-VIC

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Chùa Từ Ân-VIC

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Minh Thiện

TV Minh Quang-SA

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Phước

Chùa Minh Giác-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Phát

Chùa Minh Giác-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Nguyện

Chùa Thiên Ấn-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Hạnh Tịnh

Chùa Thiên Ấn-NSW

 1.  

ĐĐ Thích Viên Từ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Sa di Đức Hòa

Chùa Hưng Long-VN

 1.  

Sa di Đức Hải

Chùa Hưng Long-VN

 1.  

Sa di Vạn Nhân

Chùa Hưng Long-VN

 1.  

Sa di Đức Minh

Chùa Hưng Long-VN

 1.  

Sa di Thông Thắng

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Điệu Đồng Công

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Ni Sư TN Như Như

Chùa Báo Ân-NSW

 1.  

Sư Cô TN Đồng Liễu

Chùa Bồ Đề-VIC

 1.  

Sư Cô TN Nguyên Khai

NPĐ An Lạc Hạnh-VIC

 1.  

Sư Cô TN Hạnh Nguyên

Tịnh Thất Pháp Hải-VIC

 1.  

Sư Cô TN Minh Hạnh

Chùa Phật Quang-VIC

 1.  

Sư Cô TN Viên Định

Chùa Phật Quang-VIC

 1.  

Sư Cô TN Hạnh Chiếu

TV Từ Ân-VIC

 1.  

Sư Cô TN Chúc Học

Như Lai Thiền Viện-VIC

 1.  

Sư Cô TN Diệu Đức

Chùa Diệu Âm-VIC

 1.  

Sư Cô TN Giác Trí

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Sư Cô TN Giác Anh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Sư Cô TN Giác Niệm

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Sư Cô TN Giác Duyên

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Sư Cô TN Phổ Huệ

Chùa Huyền Quang-NSW

 1.  

Sư Cô TN An Hiếu

Chùa Thiên Ấn-NSW

 1.  

Sư Cô TN Huệ Nghĩa

Chùa Thiên Ấn-NSW

 1.  

Sư Cô TN Đạo Thanh

TV Nguyên Thiều-NSW

 1.  

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Nguyên Thiều-NSW

 1.  

Sư Cô TN Hạnh Liên

TX Minh Đăng Quang-NSW

 1.  

Sư Cô TN Thảo Liên

TX Minh Đăng Quang-NSW

 1.  

Sư Cô Thích Nữ Viên Thông

Chùa Quan Âm-SA

 1.  

Sư Cô TN Thảo Liên

TV Minh Quang-SA

 1.  

Sư cô TN Linh Thuận

TV Minh Quang-SA

 1.  

Sư Cô TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Sư Cô TN Đạo Hạnh

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Sư Cô TN Đạo Hỷ

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Sư Cô TN Đạo Từ

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Sư Cô TN Đạo An

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

TX TN Đạo Trang

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

TX TN Đạo Hiếu

TV Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Sa di ni TN Thông Từ

Chùa Pháp Hoa -SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 03-07-2012