Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Danh Sách Quý Phật Tử
Tham Dự Trường Hạ Vạn Hạnh 2012

 

 

STT

Phương Danh

Đơn Vị

 

1.      

Lê Ngọc Hạnh-Quảng Phúc

Chùa Bảo Minh-VIC

 

2.      

Trần Thị Nhan-Huệ Thường

Chùa Bảo Minh-VIC

 

3.      

Trương Thị Tuyết Ánh-Hiền Mỹ

Chùa Bảo Minh-VIC

 

4.      

Trần  Thị Hoàng

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

5.      

Tâm Huệ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

6.      

Huệ Ngọc

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

7.      

Chúc Quyên

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

8.      

Diệu Huệ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

9.      

Bạch Ngọc

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

10.   

Diệu Hồng

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

11.   

Chúc Vượng

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

12.   

Chúc Mân

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

13.   

Diệu Quyền

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

14.   

Thanh Tín

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

15.   

Thanh Đô

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

16.   

Quảng Pháp Đăng

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

17.   

Phương

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

18.   

Minh Trường

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

19.   

Quảng Khánh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

20.   

Quảng Kỳ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 

21.   

Diệu Phước

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

22.   

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

23.   

Nguyên Châu

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

24.   

Quảng Phùng

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

25.   

Quảng Tùng

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

26.   

Quảng Dụng

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

27.   

Nguyên Thanh

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

28.   

Diệu Mỹ

Tu Viện Quảng Ðức-VIC

 

29.   

Tâm Kính

Thiền Viện Minh Quang

 

30.   

Tâm Nguyệt

Thiền Viện Minh Quang

 

31.   

Tâm An

Thiền Viện Minh Quang

 

32.   

Tâm Khánh

Thiền Viện Minh Quang

 

33.   

Diệu Ánh

Thiền Viện Minh Quang

 

34.   

Diệu Hòa

Thiền Viện Minh Quang

 

35.   

Tâm Thư

Thiền Viện Minh Quang

 

36.   

Nhật Trì

Thiền Viện Minh Quang

 

37.   

Quảng Phái

Thiền Viện Minh Quang

 

38.   

Diệu Âm

Thiền Viện Minh Quang

 

39.   

Quảng Phẩm

Tu Viện Nguyên Thiều

 

40.   

Quảng Duy

Tu Viện Nguyên Thiều

 

41.   

Nguyên Lộc

Chùa Hưng Long

 

42.   

Tịnh Huệ

Chùa Bồ Đề

 

43.   

Tịnh Thiện

Chùa Bồ Đề

 

44.   

Diệu Hòa

Chùa Bồ Đề

 

45.   

Nhật Ngọc

Tu Viện Vạn Hạnh

 

46.   

Từ Ngọc

Tu Viện Vạn Hạnh

 

47.   

Diệu Âm

Tu Viện Vạn Hạnh

 

48.   

Đồng Tín

Tu Viện Vạn Hạnh

 

49.   

Chúc Hải

Tu Viện Vạn Hạnh

 

50.   

Diệu Hoa

Tu Viện Vạn Hạnh

 

51.   

Như Lữ

Tu Viện Vạn Hạnh

 

52.   

Trần Thị Phong

Tu Viện Vạn Hạnh

 

53.   

Quảng Thành

Tu Viện Vạn Hạnh

 

54.   

Diệu Nghĩa

Tu Viện Vạn Hạnh

 

55.   

Diệu Tín

Tu Viện Vạn Hạnh

 

56.   

Diệu Không

Tu Viện Vạn Hạnh

 

57.   

Diệu Thảo

Tu Viện Vạn Hạnh

 

58.   

Diệu Yến

Tu Viện Vạn Hạnh

 

59.   

Diệu Pháp

Tu Viện Vạn Hạnh

 

60.   

Diệu Hòa

Tu Viện Vạn Hạnh

 

61.   

Diệu Trí A

Tu Viện Vạn Hạnh

 

62.   

Diệu Trí B

Tu Viện Vạn Hạnh

 

63.   

Nhựt Ngọc

Tu Viện Vạn Hạnh

 

64.   

Thị Đắc

Tu Viện Vạn Hạnh

 

65.   

Thị Ấm

Tu Viện Vạn Hạnh

 

66.   

Thị Tần

Tu Viện Vạn Hạnh

 

67.   

Thiện Duyên

Tu Viện Vạn Hạnh

 

68.   

Thiện Minh

Tu Viện Vạn Hạnh

 

69.   

Diệu Không

Tu Viện Vạn Hạnh

 

70.   

Thiện Minh

Tu Viện Vạn Hạnh

 

71.   

Hoàng thị Lễ

Tu Viện Vạn Hạnh

 

72.   

Leane Hoàng

Tu Viện Vạn Hạnh

 

73.   

Phượng Phạm

Tu Viện Vạn Hạnh

 

74.   

Hồng Phạm

Tu Viện Vạn Hạnh

 

75.   

Lan Phạm

Tu Viện Vạn Hạnh

 

76.   

Diệu Thanh

Tu Viện Vạn Hạnh

 

77.   

Trang

Tu Viện Vạn Hạnh

 

78.   

Diệu Thanh

Tu Viện Vạn Hạnh

 

79.   

Bạch Ngọc

Tu Viện Vạn Hạnh

 

80.   

Trúc Nguyên

Tu Viện Vạn Hạnh

 

81.   

Minh Hải

Tu Viện Vạn Hạnh

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012