Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
KHÓA AN CƯ KIẾT ÐỒNG KỲ 13
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )


PHƯƠNG DANH TỰ VIỆN VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG TRƯƠNG HẠ LẦN THỨ 13

   

 

STT

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ

TRƯỜNG HẠ

TRAI TĂNG

GHI CHÚ

1.     

Giáo Hội PGVNTNHN-UĐL-TTL

$        3,000.00

 

Cheque

2.     

Chùa Báo Ân (SC. Huệ Khiết)

 $          500.00

 

 Chùa Báo Ân

3.     

Tu Viện Quảng Đức, VIC

 $        6,500.00

 

Xem chi tiết bên dưới

4.     

TX. Minh Đăng Quang & Ph tử

 $       1,410.00

 

 TX. Minh Đăng Quang

  1.  

Thiền Viện Minh Quang NSW

 $       2,500.00

 

 $1,500 Trai Phạn

  1.  

Chùa Huệ Quang VIC

 $       1,000.00

 

 Chùa Huệ Quang

  1.  

Tự Viện Pháp Bảo NSW

 $       2,000.00

 

 $1,000 Trai Phạn

8.     

Chùa Giác Nhiên NZ

 $          300.00

 

 Chùa Giác Nhiên NZ

9.     

Chùa Thiên Ấn NSW

 $       1,000.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

10. 

Chùa Hoằng Pháp VIC

 $       1,000.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

11. 

Chùa Pháp Hoa SA

 $       2,000.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

12. 

Chùa Bảo Minh VIC

 $          600.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

13. 

Chùa Diệu Âm VIC

 $          650.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

14. 

Chùa Bồ Đề VIC

 $          500.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

15. 

Chùa Như Lai VIC

 $          500.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

16. 

Chùa Pháp Hải VIC

 $          500.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

17. 

Chùa Bảo Vương VIC

 $       1,000.00

 

 Tu Viện Van Hạnh nhận

18. 

Chùa Từ Ân

 $            500.00

 

  Chùa Từ Ân 

19. 

Thiền Viện Vạn An

 $         2,510.00

 

Tu Viện Vạn Hạnh nhận

20. 

Chùa Giác Hoàng

 $            650.00

 

Tu Viện Vạn Hạnh nhận

21. 

Chùa Hưng Long

 $         1,200.00

 

Tu Viện Vạn Hạnh nhận

22. 

Phật tử Chơn Ngọc SA

 $          500.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh nhận

23. 

Bạch Ngọc

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

24. 

Quảng Phái & Diệu Âm

 $          200.00

 $     200.00

 TV. Minh Quang SA

25. 

Sư Cô Linh Thuận

 $          200.00

 

 Thiền Viện Minh Quang

26. 

Tâm Nguyện

 $          200.00

 

 Thiền Viện Minh Quang

27. 

Thọ ngọc

 $           50.00

 

 Thiền Viện Minh Quang

28. 

Lan & Cường

 $           50.00

 

 Thiền Viện Minh Quang

29. 

Bửu Ngọc

 $           50.00

 

 Thiền Viện Minh Quang

30. 

Diệu Ánh

 $          200.00

 $     200.00

 Thiền Viện Minh Quang

31. 

Diệu Hòa

 $          200.00

 $     200.00

 Thiền Viện Minh Quang

32. 

Tâm Thư

 $          200.00

 $     200.00

 Thiền Viện Minh Quang

33. 

Nhật Trì

 $          150.00

 $       50.00

 Thiền Viện Minh Quang

34. 

Tâm An

 $          200.00

 $     100.00

 Thiền Viện Minh Quang

35. 

Tâm Khánh

 $          500.00

 $     100.00

 Thiền Viện Minh Quang

36. 

Tâm Nguyệt

 $          200.00

 $     100.00

 Thiền Viện Minh Quang

37. 

Diệu Hoàng

 $          150.00

 

 Tu Viện Nguyên Thiều

38. 

Tịnh Huệ

 $          200.00

 

 Chùa Bồ Đề

39. 

Diệu Hoa

 $          200.00

 

 Chùa Bồ Đề

40. 

Dương Thị Hẹ (Tịnh Thiện)

 $          200.00

 

 Chùa Bồ Đề

41. 

Trần Thiện Thuần

 $          200.00

 

 Tu Viện Vạn Hạnh

42. 

Sư Cô Giác Trí

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

43. 

Sư Cô Giác Anh

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

44. 

Quảng Phẩm & Quang Duy

 $          300.00

 

 Tu Viện Nguyên Thiều

45. 

Nguyên Lộc

 $          200.00

 

 Chùa Hưng Long

46. 

Tâm Huệ

 $          200.00

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

47. 

Chúc Quyên

 $          250.00

 $     250.00

 Tự Viện Pháp Bảo

48. 

Diệu Quyền

 $          200.00

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

49. 

Diệu Mai

 $          100.00

 $       50.00

 Tự Viện Pháp Bảo

50. 

Diệu Huệ

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

51. 

Diệu Hồng

 $          200.00

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

52. 

ChúcVượng

 $          150.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

53. 

Nguyên Tu

 

 $     150.00

 Tự Viện Pháp Bảo

54. 

Thuận Ngọc

 $          200.00

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

55. 

Chúc Mân

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

56. 

Pháp Đăng

 $           50.00

 $       50.00

 Tự Viện Pháp Bảo

57. 

Thanh Đô

 $          100.00

 $       50.00

 Tự Viện Pháp Bảo

58. 

Huệ Ngọc

 $          200.00

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

59. 

Từ Hội

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

60. 

Từ Thư

 $          200.00

 

 Tư Viện Pháp Bảo

61. 

Chúc Bình & Ngọc Nghiêm

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

62. 

Chúc Quỳnh

 $           50.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

63. 

Diệu Thuần

 $           50.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

64. 

Thanh Thảo

 $           50.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

65. 

Trung Thanh

 $           50.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

66. 

Diệu Yên

 $           50.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

67. 

Hương Ngọc

 $          100.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

68. 

Thanh Đạo

 $           50.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

69. 

Khanh Khanh

 $          100.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

70. 

Nguyên Phú

 $          500.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

71. 

Giác Hoa

 $          300.00

 

 Tu Viện Minh Giác

72. 

Thanh Tín

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

73. 

Gđ. Phúc Trần

 $           50.00

 $       50.00

 Tự Viện Pháp Bảo

74. 

Gđ. Thọ Nhựt

 $          200.00

 $     150.00

 Tự Viện Pháp Bảo

75. 

Nguyễn Thị Việt Quyên

 $          100.00

 

 Chùa Bồ Đề

76. 

Nguyễn Thụy Bình Phương

 $           50.00

 

 Chùa Bồ Đề

77. 

Bi Ngọc

 

 $       20.00

 Thiền Viện Minh Quang

78. 

Từ Tất

 

 $       20.00

 Thiền Viện Minh Quang

79. 

Diệu Huệ

 

 $       30.00

 Thiền Viện Minh Quang

80. 

Tâm Tuệ Hạnh

 $          200.00

 

 Tự Viện Pháp Bảo

81. 

Huyền Nhuận

 $          200.00

 $     100.00

 Chùa Huyền Quang

82. 

Hiếu Thiện Nguyễn Khắc Nhân

 $          500.00

 

Tu Viện Quảng Đức

83. 

Diệu Hoàng Trần Thị Khuê

 $          500.00

 

Tu Viện Quảng Đức

84. 

Đức Ngọc Mai Thị Phiến

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

85. 

Quảng Diệu Nguyện Tiểu Lan

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

86. 

Quảng Kim - Quảng Thiện

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

87. 

Ngọc Hoa Đặng Thị Đào

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

88. 

Thiện Hưng Đặng Đạo

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

89. 

Nguyên Nhật Khánh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

90. 

Thanh Phi

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

91. 

Quảng Mỹ

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

92. 

Quảng Hương

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

93. 

Quảng Tịnh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

94. 

Quảng Phước

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

95. 

Quảng Nhơn

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

96. 

Quảng Hạnh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

97. 

Quảng Tâm

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

98. 

Nguyên Nhật Thơ

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

99. 

Tịnh Châu

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

100.                 

Nguyên Nhật Diệu

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

101.                 

Hữu Thu - Hữu Pháp

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

102.                 

Nguyên Thiện Bảo & N T Hạnh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

103.                 

Diệu Mỹ Ngọc Trâm

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

104.                 

Diệu Phúc - Quảng Diệu Ngộ

 $          500.00

 

Tu Viện Quảng Đức

105.                 

Minh Đăng - Ngọc Đức

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

106.                 

Hồng Hạnh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

107.                 

Nguyên Nhật Phúc

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

108.                 

Đản Thị Nuôi-Nguyên Như

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

109.                 

Trang Thị Kiến-Diệu Phước

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

110.                 

Trần Ngọc Tiên-Quảng Niệm

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

111.                 

Châu-Pháp Ngọc

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

112.                 

Tâm-Nguyên Nhật Phước

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

113.                 

Chị Mai-Thiện Bảo

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

114.                 

Trần Thị Lý-Nguyên Châu

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

115.                 

Phùng Quảng

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

116.                 

Quảng Dụng

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

117.                 

Vô Danh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

118.                 

Phạm Thị Đoan-Bạch Vân

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

119.                 

Thiện Kim

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

120.                 

Quảng Hạnh

 $          100.00

 

Tu Viện Quảng Đức

121.                 

Diệu Toàn

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

122.                 

Nguyên Thanh

 $          200.00

 

Tu Viện Quảng Đức

123.                 

Nguyễn Thị Xuân Trang-Nguyên Mẫn

 $           50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

124.                 

Diệu Tịnh Nguyên Thanh

 $          500.00

 

Tu Viện Quảng Đức

125.                 

Tâm Niệm Trần Cư

 $          200.00

 

Phậttử.TV.QuảngĐức $6,500

126.                 

Văn Hạnh Phương

 $          200.00

 

 Chùa Pháp Quang

127.                 

Phật tử Chùa Linh Sơn

 $          300.00

 

 Nhận từ Thầy Nhật Tân

128.                 

Quảng Khánh

 $          200.00

 $     100.00

 Tự viện Pháp Bảo

129.                 

Quảng Kỳ

 $          200.00

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

130.                 

Diệu Huệ

 

 $     100.00

 Tự Viện Pháp Bảo

131.                 

Chùa Từ Ân ĐĐ. Hạnh Phẩm

 $          500.00

 

 Chùa Từ Ân

132.                 

Gđ. Diệu Bảo

 $          300.00

 $     100.00

 Tu Viện Nguyên Thiều

133.                 

Gđ. Hữu Nghĩa

 $          200.00

 $     100.00

 Tu Viện Nguyên Thiều

134.                 

Phạm Thị Liên Diệu Phẩm

 

 $     200.00

 Tu Viện Vạn Hạnh

135.                 

Huệ Hằng

 $          500.00

 

 Chùa Giác Hoàng

136.                 

Huỳnh Thị Thấy

 $           50.00

 

 Phật tử Sydney

137.                 

Nhóm Phật tử Sydney (Trang Ngọc)

 $       1,000.00

 

 Phật tử Sydney

138.                 

Thiện Hành

 $           62.50

 

 Chùa Trúc Lâm 

139.                 

Diệu Lộc

 $           37.50

 

 Chùa Trúc Lâm 

140.                 

Trúc Kỳ

 $           25.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

141.                 

Nguyên Hội & Nguyên Hiệp

 $           75.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

142.                 

Quảng Sa & Quảng Diệu Thu

 $           50.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

143.                 

Thái Sơn

 $           75.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

144.                 

Diệu Tâm

 $           50.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

145.                 

Trí Chân

 $           50.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

146.                 

Chúc Khả

 $           50.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

147.                 

Cô Lan Uncle Thới

 $           50.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

148.                 

Quảng Lưu

 $           20.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

149.                 

Q.Nghị, Q.Chúng, Q. Sanh,Q.Chương

 $          100.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

150.                 

Tâm Phú

 $           25.00

 

 Chùa Trúc Lâm 

151.                 

Bá Trác

 $           50.00

 

Chùa Trúc Lâm

152.                 

Quảng Hồi Tâm

 $           12.50

 

Chùa Trúc Lâm

153.                 

Quảng Loan Tâm

 $           25.00

 

Chùa Trúc Lâm

154.                 

Vạn Linh

 $           12.50

 

Chùa Trúc Lâm

155.                 

Quảng Hằng Tâm

 $           15.00

 

Chùa Trúc Lâm

156.                 

Mỹ Huệ & Duy

 $           50.00

 

Chùa Trúc Lâm

157.                 

Minh Thành & Diệu Hằng

 $          200.00

 $     100.00

Tu Viện Minh Giác

158.                 

Tiêu Thị Ngọ

 $       1,200.00

 

Phật tử Sydney

159.                 

Nguyên Như

 

 $     100.00

Tu Viện Quảng Đức

160.                 

Diệu Phước

 

 $       50.00

Tu Viện Quảng Đức

161.                 

Diệu Hoa

 $          100.00

 

Tu Viện Vạn Hạnh

162.                 

Helena V.T.Nguyễn

 $          100.00

 

 

163.                 

Hoàng

 $           50.00

 

 

164.                 

Hạnh

 $           50.00

 

 

165.                 

Bùi Thị Thiện Đăng Phước

 $           50.00

 

Tịnh Thất Đăng Ngộ

166.                 

Vương Thị En

 $           50.00

 

Tịnh Thất Đăng Ngộ

167.                 

Sư Cô Giác Niệm

 $          200.00

 

Tự Viện Pháp Bảo

168.                 

Sư Cô Giác Duyên

 $          300.00

 

Tự Viện Pháp Bảo

169.                 

Chúc Yến

 $            100.00

 $         100.00

Chùa Hưng Long

170.                 

Nguyên Lộc

 

 $           50.00

$50US-Ch. Hung Long

171.                 

Chúc Sang

 

 $           50.00

Chùa Huyền Quang

172.                 

Phật tử Chùa Huyền Quang

 $            670.00

 

Chùa Huyền Quang

173.                 

Thiện Đăng

 $              50.00

 $           50.00

Tự Viện Pháp Bảo

174.                 

Nguyễn T. Thuỳ An & Ng. Quốc Lâm

 $              50.00

 

Chùa Huyền Quang

175.                 

Hương Dũng

 $              50.00

 

 

176.                 

Lan Phạm

 $            100.00

 

 

177.                 

Hồng Phạm

 $            200.00

 

 

178.                 

Lưu Thị Dư - Diệu Phước

 

 $           50.00

Chùa Huyền Quang

179.                 

Thọ Nhựt

 $              50.00

 

Tự Viện Pháp Bảo

180.                 

Hà Thu

 

 $           50.00

Tu Viện Vạn Hạnh

181.                 

Chúc Tư

 $              50.00

 

Tự Viện Pháp Bảo

182.                 

Huệ An

 $            200.00

 

Chùa Giác Hoàng

183.                 

Đồng Hồng

 $            100.00

 

Chùa Quan Âm

184.                 

Thiện Anh Lạc

 $            100.00

 

Chùa Quan Âm

185.                 

Nguyễn Ngọc Bích

 $              80.00

 

Tu Viện Vạn Hạnh

186.                 

Phật Tử Nguyên Thiều

 $            100.00

 

Tu Viện Nguyên Thiều

187.                 

Thiện Trí & Thiện Pháp

 $            100.00

 

Tu Viện Nguyên Thiều

188.                 

Gđ Lê Thanh Hùng

 $            300.00

 

Tu Viện Nguyên Thiều

189.                 

Diệu Tân

 $            100.00

 

Chùa Pháp Hoa

190.                 

Chúc Hân

 $            200.00

 

Tự Viện Pháp Bảo

191.                 

Nhung

 $            100.00

 

Tự Viện Pháp Bảo

192.                 

Chung Thanh

 $            100.00

 

NPĐ An Lạc Hạnh

193.                 

Quảng Thanh (Thủy Lê)

 $            100.00

 

NPĐ An Lạc Hạnh

194.                 

Oanh Trần

 $            100.00

 

NPĐ An Lạc Hạnh

195.                 

Thiện Bảo Vỏ Hồng Mai

 $              50.00

 

Tu Viện Quảng Đức

196.                 

Nguyên Từ Hoàng Thanh Hà

 $              50.00

 

NPĐ An Lạc Hạnh

197.                 

Diệu An Nguyễn Thị Phương Cúc

 $            100.00

 

NPĐ An Lạc Hạnh

198.                 

HL. Dương Văn Phát

 $            200.00

 

Nhận từ SC. Linh Thuận

199.                 

HL. Phú Thanh Phương

 $            200.00

 

Nhận từ SC. Linh Thuận

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Vi tính: Diệu Ánh

Cập nhật: 03-07-2012