Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
KHÓA AN CƯ KIẾT ÐÔNG
 ( Tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, từ ngày 04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )
 

Danh sách Ban Hành Đường
 

 

Ngày 4/7/2012

Ni Sư Như Như

Sư Cô An Hiếu

SC Phổ Huệ

Phật tử Huệ Ngọc

PT Diệu Quyền

PT Chúc Quyên

PT Chúc Hải

PT Diệu Hồng

PT Diệu Huệ

PT Bạch Ngọc

 

Ngày 5/7/2012

SC Hạnh Nguyên

SC Minh Hạnh

SC Viên Định

PT Tâm Nguyệt

PT Tâm An

PT Tâm Khánh

PT Huệ Thường

PT Quãng Phúc

PT Hiền Mỹ

 

Ngày 6/7/2012

SC Giác Anh

SC Giác Trí

SC Phổ Huệ

PT Huyền Nhuận

PT Quãng Thành

PT Nhật Trì

PT Chúc Hải

PT Tâm Thư

PT Tâm Khánh

PT Tâm Nguyệt

PT Tâm Từ

 

Ngày 7/7/2012

NS Như Như

SC An Hiếu

SC Phổ Huệ

PT Giác Hóa

PT Châu Ngọc

PT Huyền Nhuận

PT Chùa Huyền Quang

PT Giác Phổ

PT Giác Hòa

PT Quãnh Thành

 

Ngày 8/7/2012

SC Nguyên Khai

SC Thảo Liên

SC Hạnh Liên

PT Tâm An

PT Tâm Kính

PT Diệu Quyền

PT Diệu Âm Hà Ngân

PT Quãng Thái

PT Nguyên Như

 

Ngày 9/7/2012

SC Hạnh Chiếu

SC Diệu Đức

SC Huệ Nghĩa

PT Quãng Tùng

PT Quãng Dụng

PT Huệ Ngọc

PT Chúc Quyên

PT Thuận Ngọc

Pt Chúc Mân

 

Ngày 10/7/2012 

SC Giác Niệm

SC Chúc Học

SC Giác Duyên

PT Thọ Nhật

PT Diệu Huệ

PT Tâm Tuệ Hạnh

PT Nguyên Như

 

Ngày 11/7/2012

SC Minh Hạnh

SC Viện Định

SC Hạnh Liên

PT Huệ Ngọc

PT Diệu Quyền

PT Chúc Vượng

PT Quảng Phúc

PT Hiền Mỹ

 

 

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 03-07-2012