Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 Ban Chức Sự
KHÓA AN CƯ KIẾT ÐÔNG KỲ 13.
 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc.

Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Bảo Lạc

Hóa Chủ: HT Thích Quảng Ba

Ban Giám Luật: HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu

Ban Giáo Thọ: HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu  

Ban Khai Thị [7am, sau giờ Công phu sáng]: HT. Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Tâm Phương.

Ban Giáo Thọ (Phụ trách các buổi hội thảo toàn thể Trường Hạ [9-11am], và riêng chư Tăng Ni [7.30-9pm]: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Minh Hiếu, HT Trường Sanh, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương,v.v..

Ban Giảng Sư (thuyết Pháp cho quý Phật Tử lúc 7.30-9pm):  ĐĐ Đạo Thông [4/7], TT Nguyên Tạng, ĐĐ Phổ Huân [5/7],  TT Thiện Hiền, ÐÐ Viên Tịnh [6/7], Ni Sư Ðồng Liễu, Sư Cô Chúc Học [7/7], ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Đạo Hiển [8/7], TT Giác Tín, ĐĐ Nhuận Chơn [9/7], TT Tâm Phương, ĐĐ Hạnh Phẩm [10/7], Sư cô Nguyên Khai, Sư cô Thảo Liên [11/7]; Thiền Trà cuối Hạ, điều hợp: HT Trường Sanh, ĐĐ Đồng Thanh [12/7].
Ban Nghi Lễ:  TT Nhuận An, ĐĐ Ðạo Hiển
[trách nhiệm thỉnh cử chư Tăng vào 10 Ban Duy Na-Duyệt chúng cho 4 khoá Lễ mỗi ngày: Công phu 6am, Quá đường 11.45am, Thọ trì 2.30-4pm, Tịnh độ 7pm.

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Phổ Huân, Sư Cô Viên Thông,  Sư Cô Nguyên Khai, Sư Cô Phổ Huệ, Phật tử Diệu Ánh.

Ban Thủ Quỹ & Tài Chánh: Sư Cô Thích Nữ Viên Thông, Ðh Tâm Huệ, Đh Diệu Hòa.

Ban Hô Canh:  TT Nhuận An, TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển, ÐÐ Ðồng Thanh.

Ban Chuông Trống: 4 Sa di Đức Hòa, Đức Minh, Vạn Nhân, Đức Hải [trách nhiệm: a- thỉnh 3 hồi Chuông trống Bát nhã thời Quá Đường hàng ngày. B- chuyển trống & thỉnh chuông hằng ngày trước thời Công phu sáng & Tịnh độ tối hàng ngày]

Chúng Trưởng Tăng: TT Thích Nhuận An

Chúng Trưởng Ni: Ni Sư Như Như

Quản Chúng Cư Sĩ: Sư Cô Chúc Học

Tri Chung Bảng & Hiệu lệnh: Ban Nghi Lễ phân công [ĐĐ Đồng Thanh]

Ban Hương Đăng: Sư Cô Ðạo Hỷ, Thức Xoa Ðạo Hiếu, Sa Di Ðức Hòa, Phật tử tùng Hạ

Ban Trai Soạn:  Sư Cô Ðạo Từ, Sư Cô Ðạo An, Sư Cô Ðạo Tịnh, Sư Cô Ðạo Trang và Phật tử địa phương Canberra công quả [mi ngày từ 5 đến 30 vị].

Ban Hành Đường: Sư Cô Ðạo Hương, Sư Cô Ðạo Thanh, Pt Diệu Tín [cùng chư Ni, Đh Tâm Kính và các Phật tử tùng Hạ].

Ban Văn Nghệ Thiền Trà: TT Thích Trường Sanh, ĐĐ Đồng Thanh, Ca sỹ Thanh Tâm.

Ban Thị Giả: Sa Di Ðức Hòa, Sa Di Thông Thắng, Sa Di Ni Ðạo Hiếu
Ban Chụp Hình & Quay Phim: Sa Di Thông Thắng, Sa Di Ðức Hải, Pt Mỹ Liên
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: ĐĐ Tâm Nam, Sa Di Ðức Hải, Pt Quang Hưng
Ban Y Tế:  Bác Sĩ  Trương Quốc Tuấn
[phát tâm đến thăm bệnh tại Trường Hạ 6-7pm ngày 6, 9 và 11/7 & và cho booking ưu tiên nếu Trường Hạ có người cần đến khám bệnh tại phòng mạch ngoài 3 giờ ấy].

Ban Vệ Sinh & Môi Trường : Sa Di Vạn Nhân và Phật tử tham dự.

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 03-07-2012