Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 

 

  

 

An Cư Tu Học

An cư tu hoc tiết đông

Lần đầu tham dự nghe lòng âu lo

Nguyện trên chư Phật chứng cho

Thân an tâm lạc viên tròn khóa tu

Một lòng con nguyện công phu

Mười ngày tu học an cư viên thành

Xin đem sức lực lòng thành

Góp phần thêm được tịnh thanh đạo tràng

Hôm nay dưới ánh từ quang

Cầu cho muôn loại lạc an thái bình

Nguyện con và cả chúng sanh

Đồng về Cực Lạc, đồng sanh Liên đài.

 

Tu Viện Vạn Hạnh

Canberra đêm 6/7/2012

Diệu Đức

 

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012