Các Kỳ Đại Hội Khoáng Đại 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
 

 

 

 

 

 

 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ 01 tại Sydney (1999)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 02 tại Queensland (2003)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 03 tại Perth (2007)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 04 Adelaide (2011)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 05 tại Melbourne (2015)
 

 

 

 

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục