GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand

___________________________________________________________________HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2015-2019)
 1. Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

2. Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Đại Lợi)

3. Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

4.Chứng Minh Đạo Sư:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Đại Lợi)
 

 

 

 

***

Trở về
Mục Lục Ðại Hội Kỳ 05 tại Tu Viện Quảng Ðức