GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


___________________________________________________________________

Số 40-03/HĐĐH/HC/TT               PHẬT LỊCH 2554, ngày 10 tháng 10 năm 2010THÔNG TƯ
Về việc tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV

 


KÍNH GỞI : Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, và quý Đạo hữu, lãnh đạo các cấp Giáo Hội.

Chiếu Hiến Chế của Giáo Hội và  phiên họp Định kỳ của Hội Đồng Điều Hành ngày 13-7-2010 tại Trường Hạ Minh Quang, Sydney, qui định : Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 17, 18 và 19 tháng 03 năm 2011 tại Chùa Pháp Hoa,  20 Butler Ave, Pennington, SA 5013. Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quí đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:

01. Viết Báo Cáo sinh hoạt Phật sự đầy đủ 4 năm qua trong phạm vi trách nhiệm của Tổng Vụ, Tự Viện thành viên, gởi về văn phòng Tổng Thư Ký trước ngày 15-02-2011.

02. Hiến Chế sẽ được tu chỉnh trong Đại hội nầy. Do đó, đính kèm theo đây 1 bản Hiến Chế đã ban hành tại kỳ Đại Hội Khoáng Đại kỳ 3, được ký ngày 14-04-2007. Nếu có những đề nghị thêm bớt, xin ghi rõ ràng và gởi về văn phòng Tiểu Ban Tu Chính, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc tại Chùa Pháp Bảo, trước ngày 15-02-2011. Địa chỉ Chùa Pháp Bảo: HT Thích Bảo Lạc, 148 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176

03. Về thành phần tham dự Đại Hội :
A) Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Điều Hành, kính cung thỉnh quang lâm dự Đại hội
B) Mỗi thành viên Tăng, Ni được quyền thân lâm phó hội.
C) Mỗi Tổng Vụ, Ni Bộ, cử một phái đoàn gồm có 2 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự thính.
D) Mỗi đơn vị Tự Viện, Đoàn thể Cư sĩ, cử một phái đoàn gồm có 3 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự thính. E) Đại biểu dự thính, được quyền phát biểu nhưng không được biểu quyết. Đại biểu dự khuyết rất hoan nghinh, không giới hạn số lượng, có thể phát biểu nhưng không được biểu quyết.

04. Lập danh sách theo Phiếu Tham Dự Đại Hội (đính kèm), gởi đến Đại Đức Thích Viên Trí, Phó Trưởng Ban Điều Hành Tổ Chức Đại Hội, theo địa chỉ Chùa Pháp Hoa, chậm nhất là ngày 15-02-2011. 
05. Nếu Tự Viện nào muốn viết sơ lược sinh hoạt và hình ảnh của Tự Viện của mình (xin giới hạn trong 2 trang A4), gởi đến Ban Tổ Chức, hoặc TT Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Giác Tín thuộc Ban Thư ký Đại Hội, sẽ được đăng trong Kỷ Yếu Đại Hội. Địa chỉ: TT Thích Nguyên Tạng, Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. Xin gởi chậm nhất là ngày 15-02-2011.

Cung thỉnh Chư Tôn Đức và quí Đạo hữu quang lâm phó hội.
Nhất tâm cầu nguyện Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV được thập phần viên mãn.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nay thông tư,
Hội Chủ


HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

 

 

 


 

Trở về Trang Mục Lục