Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand

Hội Đồng Điều Hành

Văn Pḥng Hội Chủ – Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 – AUSTRALIA. Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758
Văn Pḥng Tổng Thư Kư – Chùa Pháp Bảo.
154 Edensor Road
, St. Johns Park, NSW 2176 – AUSTRALIA. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 8748

 

 

 

Số 14/HĐĐH/TN

Phật Lịch 2547, Úc Châu ngày 25/5/2003

 

Kính gởi: Ḥa Thượng Thích Quảng Độ

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Việt Nam

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật

 

Kính bạch Ḥa Thượng Viện Trưởng,

Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan từ sau Đại Hội khoáng đại 1999 trong nhiệm kỳ 4 năm hoạt động Phật sự đă từng bước tiến triển tốt đẹp.

Về tu học: Giáo Hội đang duy tŕ các khóa an cư kiết hạ truyền thống mồi năm một lần trong thời gian 10 ngày, đă quy tụ hầu hết Tăng Ni và một số Phật tử nhiệt thành trong Giáo Hội về một trụ xứ tu học nghiêm túc, tạo được tín tâm cho hàng Phật tử và uy thế cho Phật Giáo trên đà tiến triển.

Giáo Hội cũng đă tổ chức khóa học Phật pháp cuối năm cho hàng Phật toàn liên bang Úc Châu tham dự và nhiều Phật tử dự khoá đă thấy có tiến bộ rơ rệt và cải thiện thân tâm cụ thể xây dựng được nếp sống gia d́nh lành mạnh và an lạc.

Các khóa tu học tại các cơ sở địa phương thật đa dạng và nhiều khởi sắc như khóa tu Bát Quan trai, khoá tu gieo duyên, khóa huân tu Tịnh Độ, Khóa Thiền quán... cũng đang được hàng Phật tử thuần thành tu tập rất tinh cần.

Về cơ sở lúc mới thành lập có 23 đơn vị, sau thời gian 4 năm số Tự viên trong Giáo Hội hiện nay là 30 đơn vị. Do chư Tăng Ni trong Giáo Hội trực tiếp điều hành, hướng dẫn Phật tử theo truyền Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lâu đời.

Với tâm nguyện là hàng trưởng tử của đức Phật lấy chí nguyện phục vụ làm phương châm hành hoạt, cùng GHPGVNTN Hải Ngoại tại các Châu ḥa nhịp theo đường huớng của Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, trong sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức.

Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, GHPGVN TN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (từ 29 đến 31 / 8/ 2003) kính đệ thư này, mong Ḥa Thượng Viện Trưởng - sau ngày măn hạn quản chế - gởi đến Đại Hội Giáo Hội Úc Châu một văn thư chào mừng Đại Hội, đồng thời để khuyến tấn, khích lệ Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp nhân tài vật lực xây dựng tiền đồ đạo pháp, duy tŕ tôn phong tổ đức theo chí nguyện ‘phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật’.

Kính nguyện Ḥa Thương sớm được trả lại quyền tự do, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

 

Khể thủ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tỳ kheo Thích Bảo Lạc

Tổng Thư Kư

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com