Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi-Tân Tây Lan

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand"
Hội Đồng Điều Hành

Văn Pḥng Hội Chủ-Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013-Australia. Tel: (08) 8447 8477 Fax: (08) 8240 1758
Văn Pḥng Tổng Thư Kư-Chùa Pháp Bảo
154 Edensor Road, St.Johns Park, NSW 2176. Tel: (02) 9610 5452 Fax: (02) 9823 8748

_________________________________________________

 

Số 29/HĐĐH/TT

Thông Tư
V/V Tổ Chức Đại Hội

Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành

GHPGVNTN/HN tại UĐL - TTL

 

- Chiếu Hiến Chế GHPGVNTNHN, được thông qua do Đại Hội Khoáng đại vào các ngày 11 và 12 tháng 9 năm 1999 tại Sydney
- Chiếu Nghị Định số I NC3444618 ban hành ngày 23-12-1999 của Tiểu bang New South Wales và Liên bang Úc Đại Lợi chính thức công nhận GHPGVNTN/HN tại UĐL-TTL.
- Chiếu Nội Quy Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/UĐL-TTL ban hành ngày 6 tháng 11 năm 1999.
- Chiếu cuộc họp thường niên của Giáo Hội tại Otford Conference Center-Sydney ngày 4 tháng 1 năm 2003.
 - Chiếu phiên họp thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội tại tu viện Vạn Hạnh - Canberra ngày 17/7/03

Quyết Định:

 - Điều 1: Đại Hội khoáng đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL sẽ được triệu tập vào các ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2003 tại chùa Pháp Quang. Địa chỉ: 12 Freeman Road, Durack – Queensland 4077. Điện thoại: (07) 3372 1113  Fax: (07) 3372 9988.

- Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức gồm có:

·        Cố vấn chỉ đạo: TT Thích Bảo Lạc & TT Thích Quảng Ba
·       
Trưởng Ban Tổ Chức: TT Thích Nhật Tân
·       
Phó Trưởng Ban Điều hợp Tổng quát: TT Thích Như Định
·       
Phó Trưởng Ban Hành Chánh: TT Thích Trường Sanh, TT. Thích Nguyên Trực
·       
Phó Trưởng Ban Nội Dung: TT Thích Tâm Phương
·       
Thư kư: Nguyên Đức – Lê Tấn Hiền
·       
Thủ quỹ: Diệu Hậu – Trần Thị Thân
·       
Xướng ngôn: TT. Thích Tâm Phương, ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Chánh Hiện – Vơ Kiều Oanh
·       
Thư kư hội nghị: TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Nguyên Tạng
·       
Tham luận: TT Thích Quảng Ba, Thích Trường Sanh, Thích Phước Nhơn
·       
Tài liệu & Kỷ yếu: ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Thích Phổ Huân, Thích Đạo Nguyên, Thích Thiện   Hữu, Sư cô TN Nguyên Khai, Anh B́nh
·       
Triển lăm: TT Thích Tâm Phương, TT Thích Quảng Nghiêm
·       
Ban Hành đường: Sư cô TN Bảo Trường, Sư cô TN Bảo Sơn
·       
Ban Tiếp tân: ĐĐ Thích Thiện Hiền, Sư cô TN Tâm Lạc, Thoại Nhuận-Nguyễn Thị Kiều Ngân, Diệu Hạnh-Trần Thúy Vân, Trần Lệ Trinh và Quảng Đạm.
·       
Ban Nghi lễ: TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Thích Phổ Hương
·       
Tiểu Ban trần thiết: Nguyên Đức – Lê Tấn Hiền, Tâm Lạc-Nguyễn Trọng Ái.
·       
Tiểu Ban ẩm thực: Phước Ngọc-Huỳnh Thị Biên và ban ẩm thực chùa Pháp Quang
·       
Tiểu Ban vận chuyển và cư trú: Thiện Quang Bùi Chí Linh, Giác Cơ-Vơ Quốc Sĩ
·       
Tiểu Ban An Ninh và Trật tự: Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Vũ Hội
·       
Tiểu Ban vệ sinh: Đoàn Kiên Thệ
·       
Tiểu Ban y tế: bác sĩ Hồ Lai, Hồ Tuấn
·       
Tiểu Ban thị giả: Sư cô TN Từ Ngọc, Sư cô TN Diệu Anh
·       
Tiểu Ban Kỹ thuật: Nguyễn Huệ, Phương Music

    - Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Điều Hành, các Vụ, các cơ sở thành viên, Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng đại II của Giáo Hội chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

- Điều 4: Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội Khoáng Đại kỳ II kết thúc bế mạc.

               Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2003
Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ,

Ḥa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

 

* Nơi nhận:

-    Thành viên Hội Đồng Điều Hành
-   
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội
Bản sao kính gửi:

-   
Hội Đồng Giáo Phẩm để kính tường
-   
Các Vụ: Tăng Sự, Giáo Dục, Hoằng Pháp, TN và GĐPT, Tài Chánh, Cư sĩ, Xă Hội, Nghi lễ
-  Hồ sơ lưu

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com