Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

---o0o---

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI kỳ II

 

Chúng tôi, hàng Giáo phẩm, Tăng, Ni và Cư sĩ, gồm 116 Đại biểu của 34 Tu viện, Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường, đoàn thể Cư sĩ  Phật tử từ NSW, VIC, QLD, SA, WA, ACT, NT tại Uùc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2003 đă vân tập về chùa Pháp Quang, Brisbane để tham dự Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Ú c Đại Lợi-Tân Tây Lan

 

     -     Ḥa chung trong nỗi âu lo của nhân loại trước t́nh huống thế giới hiện nay đang bên bờ vực thẳm do vô minh, hận thù , bạo hành, khủng bố, vv... chỉ có thể được chuyển hóa bằng nguồn đạo lư ḥa b́nh, nhân bản, khai phóng trong tinh thần từ bi, trí tuệ

-         Chia xẻ niềm ưu tư với Giáùo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tại quê nhà trong hoàn cảnh đến nay vẫn c̣n bị nhà cầm  quyền CSVN đàn áp: chư tôn Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện vẫn c̣n tiếp tục bị hạn chế tự do, cơ sở Giáo Hội vẫn bị chiếm dụng, quyền tự do hành đạo và thực hành tín ngưỡng theo truyền thống của toàn dân Việt Nam c̣n bị cấm đoán

-         Thể nhận ư chỉ của Thông Điệp do Hội Đồng Lưỡng Viện từ quê nhà gởi đến Đại Hội Khoáng Đại kỳ nầy: “GHPGVNTN khẳng định vẫn kiên tŕ định hướng, tiếp tục duy tŕ cơ cấu tồn tại như trong quá khứ, lấy đó làm nền tảng cho sự kế thừa và phát huy sự nghiệp của chư Tổ “

-         Xác quyết rằng ngoài việc tích cực mở rộng các Phật sự đối nội và đối ngoại tại Úc và hải ngoại, GHPGVNTN-HN/UĐL-TTL luôn hỗ trợ để Giáo Hội tại quê nhà từng bước phục hoạt cơ cấu, nhân sự và hoạt động

 

Đồng Thanh Quyết Nghị:

1-     GHPGVNTN-HN/UĐL-TTL xác định mối quan hệ gắn bó truyền thống với GHPGVNTN, luôn  tích cự c hơn qua các hổ trợ tinh thần và vật chất cho Giáo Hội quê nhà.

2-     Tiếp tục tương duyên liên kết với các Giáo Hội Hải Ngoại và các tông phái, hệ phái Phật Giáo Việt Nam khác tại Âu - Mỹ – Á – Úc châu để cùng nhau phát huy truyền thống cao quư của giáo lư Phật đà, dấn thân bảo vệ Chánh pháp, nổ lực góp phần xây dựng hoà b́nh, an lạc cho quê hương Việt Nam và cho cộng đồng nhân loại.

3-     Giáo Hội sẽ gia tăng đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp cho Phật tử bản xứ và Đồng hương Phật tử tại Úc và hải ngoại.  Đặc biệt sẽ củng cố và phát triển các đoàn thể Cư sĩ và Phật tử giới trẻ trong việc tu học, phát huy Phật pháp và bảo tồn văn hóa dân tộc.

4-     Đ̣i hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam:

-         Công nhận sự tự do hoạt động của GHPGVNTN tại quê nhà, đặc biệt chấm dứt mọi cấm chế hành hoạt đối với chư Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và các Tăng Ni khác

-         Tôn trọng quyền hành đạo theo Hiến Chương GHPGVNTN của Tăng Ni, Phật tử tại quê nhà

-         Hoàn trả và bồi thường tất cả giáo sản Phật giáo đă bị trưng dụng và chiếm hữu trước nay

-         Chấm dứt mọi vi phạm dân quyền và nhân quyền, đặc biệt tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội... của tăng tín đồ Phật giáo và toàn dân Việt Nam

-         Sớm trả tự do các tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo và các nhà hoạt động cho dân chủ, nhân quyền.

 

Làm tại Brisbane, QLD, Uùc Đại Lợi ngày 31 tháng 8 năm 2003 (mồng 4/8 Quư Mùi, PL 2547)

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com