Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

 

GIÁO TỪ

Ḥa-Thượng Thích Huyền Tôn
Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh
GHPGVNTN Hải Ngoại Tại UĐL Và TTL.

 

Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm,

Kính thưa Quí Đại Biểu Các cấp, Quí Quan Khách, các giới Truyền-Thông và Đồng Bào Phật Tử,

Kính thưa Đại Hội,

Đại Hội của GHPGVNTN Hải Ngoại kỳ II .

Hôm nay tôi chi nhắc nhở những việc quan trọng ở ngoại tại, nhưng không kém quan trọng trong tiến tŕnh Hoằng pháp lợi sinh.

Thưa Đại Hội,

* Lần Đại Hội nầy hiển nhiên chư quí vị đă thấy ḿnh đang đứng bên bờ vực Vô-Minh  rực lửa hận thù, tang thương chết chóc ! ?.

* Tiếng rống của boom đạn ḥa trong tiếng nhân danh của nhiều phe phái thần quyền đang chực chờ đón rước những ai thích cao sang quyền uy tột đỉnh sau khi thân thể đă tả tơi vụn nát !

*Những điểu thử mượn đạo tạo đời, giành giựt công ăn việc làm của thế tục, mang vào tự viện, hoạt động như là một nghi thức, có nên chăng ! Đại Hội phải suy nghĩ ?

* Trong Phụng sự chúng sanh…., Giáo Hội đóng góp thực tiễn ǵ cho quốc gia trong lănh vực –Y tế, -Giáo dục, và Văn hóa?

 Đại Hội có đồng thuận chăng để giải quyết bốn điểm thời đại vừa nêu trên ?

-Thứ nhất : Hai điểm đầu tuy là điều đau khổ nhất của con người, của chúng sanh ! Nhưng nó thuộc về “Nghiệp nhân và nghiệp quả”. Cách duy nhất mà Giáo Hội phải làm là “Cầu Nguyện”. Mặc cho kẻ ngu si họ cho rằng Giáo Hội Hải Ngoại là một GH chuyên cầu nguyện. Họ đâu có hiểu “ Cầu Nguyện “ Chí Thành ” là Cảm Ứng Thiết Thực Mầu Nhiệm Nhất. Giáo Hội lấy Cầu Nguyện làm đường hướng cứu độ nhân sinh trong thời kỳ thiên ma đại loạn nầy. Nơi nào có bom nổ ! GH cầu nguyện ! Nơi nào có tai ương ! GH cầu nguyện !…

-Thứ Ba, Giáo Hội nên thường xuyên, dũng mănh gởi văn thư khuyên dạy hàng sa đọa điểu thử  sớm giác tỉnh  “Phóng hạ lợi danh, lập tức vi tăng” Ngày Thủy Nhủ ḥa hiệp chắc không xa.

Điểm thứ tư,  Rụt rè, bàng quang tức là thiếu Bi Trí Dũng, nói cánh khác là Vô trách nhiệm ! Giáo Hội nên can thiệp khẩn thiết với Chánh Phủ : -Cải thiện y tế, phải cấp tốc cứu bịnh !

-Giáo dục phải loại bỏ các điều bịa đặt bất cứ từ đâu tới, -Văn hóa phải trong sạch lành mạnh chứng minh những dị thuyết phải loại bỏ khỏi học đường ,v́ chúng chỉ đầu độc mê lầm cho trẻ thơ hậu thế mà thôi. V.v… Tất cả chi tiết ra sao, chúng ta sẽ  hội thảo. Nếu Đại Hội nhận thức là “Chúng Thiện Phụng Hành”.

Cuối cùng, điều quan thiết hàng đầu của GH : Lập phương thức hữu hiệu nhất hợp với GH quê nhà đ̣i CSVN trả lại, Giáo quyền, Giáo sản cho GHPGVNTN .và Giải trứ các bức chế phi pháp.

 Chư quí Đại biểu,  Không thể nào nói kỷ những ǵ muốn nói, muốn bàn . V́, Đại Hội không có đủ th́ gian, dù th́ gian không hề thiếu. Thực ra những ǵ tôi muốn nói “Nó” đă thầm nói trong các ḍng thưa trên.  A Di Đà Phật, bằng chân thành, cầu nguyện chư Tôn Đức và Đại biểu thân tâm an lạc, Đại Hội thành tựu viên măn.

NAM MÔ HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT NHƯ LAI.

 

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com